top

Strona główna Inwestycje Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
Poniedziałek, 31 Marzec 2014 14:34

2014 03 28 oczyszczalnia 013Jak skuteczny jest nasz samorząd w pozyskiwaniu środków z zewnątrz, świadczy modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej, które to zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji unijnej w wysokości 2 296 401 zł. Umowa o dofinansowanie tej inwestycji została podpisana 28 marca w twardogórskim ratuszu, a jej głównymi sygnatariuszami byli burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj, skarbnik gminy Izabela Kłosowska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek – instytucji, od której gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 1 884 700 zł. Dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców). Koszt całkowity projektu wyniósł 5 663 916 zł brutto.

31-letnia eksploatacja
Konieczność modernizacji oczyszczalni była spowodowana pogorszeniem się jej właściwości użytkowych podczas 31-letniej eksploatacji. Niekorzystnie wpłynęło to na ich sprawność techniczną i na możliwość spełnienia wymogów jakościowych ścieków oczyszczonych. I właśnie na ten fakt zwrócił uwagę prezes Mielczarek, który przypomniał, że przez odpowiednio zaprojektowaną kanalizację można odtwarzać stosunki wodne Doliny Baryczy, co ważne jest nie tylko dla Dolnego Śląska i Polski, ale i całej Europy. – Różnorodność tego obszaru musimy zachowywać dla przyszłych pokoleń, a państwo już to robicie – zwrócił uwagę do zebranych, gratulując im efektu ekologicznego. W podobnym tonie wypowiedział się burmistrz: – Spełniliśmy wszelkie niezbędne wymogi dyrektywy, na czym w efekcie zyskuje także cały kraj. Po podpisaniu umowy Jan Dżugaj pokusił się o osobistą refleksję, będącą wnioskiem, jaki wyciągnął z procesu procedowania o unijne środki i przebiegu realizacji przedsięwzięcia, którego liderem była gmina, a wykonawcą zakład komunalny . – Umiesz liczyć, licz na siebie – powiedział także w imieniu swego partnera, czyli WFOŚiGW. Zwieńczeniem tego stricte finansowego wydarzenia była wizyta na oczyszczalni.

Program trwa
Na terenie gminy Twardogóra systematycznie realizowany jest program związany z uregulowaniem gospodarki ściekowej, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W latach 2009-2013 wybudowano tu łącznie około 30 km sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni z Chełstowa, Chełstówka, Dąbrowy, Drogoszowic, Moszyc, Sądrożyc i Sosnówki, co łącznie ze skanalizowanym w całości miastem zapewnia odbiór ścieków od około 80 proc. mieszkańców całej aglomeracji. W 2013 r. gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch swych największych miejscowości, dotychczas nieobjętych systemem kanalizacji (łącznie 2300 osób). Są to Goszcz i Grabowno Wielkie – około 28 km sieci. Po uzyskaniu pozwoleń administracyjnych i po zamknięciu montażu finansowego, twardogórski samorząd planuje rozpocząć roboty budowlane i sfinalizować je do końca 2015 r. Po wykonaniu tego zadania gmina będzie miała zrealizowany cały program objęty KPOŚK, zgodnie z którym liczba RLM w aglomeracji Twardogóra wynosi 12 649. Rzeczywista liczba mieszkańców to 10 789. – Na pozostałych terenach z rozproszoną zabudową brak jest uzasadnienia ekonomicznego dla zbiorczych systemów kanalizacyjnych – informuje burmistrz Jan Dżugaj. I dodaje: – Dla tego obszaru rozważamy możliwość promowania rozwiązań ekologicznych z zakresu gospodarki ściekowej.

Kto obecny
Piątkową uroczystość w UMiG swą obecnością zaszczycili: burmistrz Jan Dżugaj, skarbnik Izabela Kłosowska, wiceburmistrz Jan Bernacki, przewodniczący rady miejskiej Andrzej Obiegło, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król, główny specjalista ds. funduszy Anna Lorek, dyrektor ZGKiM Alojzy Kulig, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Izabela Szkornik, majster ZWiK Monika Krystek-Krzystek i Katarzyna Sobczyk-Pienio, inspektor ds. promocji i rozwoju gminy. WFOŚiGW reprezentowali: prezes Marek Mielczarek, Zbigniew Mirecki – kierownik Wydziału Funduszy Europejskich oraz Robert Borkacki – główny specjalista ds. informacji i promocji.


05.08.2013
Zamontowano konstrukcję stalową i zadaszenie otwartej komory fermentacyjnej, w której będą zainstalowane bioreaktory  strefowe.


04.07.2013
Prace przy rozbudowie miejskiej oczyszczalni ścieków nabrały tempa. Obecnie trwają prace remontowe istniejących obiektów: kraty, piaskownika, osadników i złoża biologicznego.


23.05.2013
1,5 miesięczne opóźnienie prac na oczyszczalni ścieków związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonawca zadeklarował się je odrobić w lipcu. Termin zakończenia inwestycji, zaplanowany na październik 2013 r nie jest zagrożony. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem zbiornika żelbetowego wewnątrz OKF nr 2 oraz prace remontowe w budynku administracji.


23.01.2013
17 stycznia odbyły się kolejne odbiory częściowe przebudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Twardogórze. Tym razem zakres prac obejmował elementy technologii oczyszczania ścieków sanitarnych - instalacje napowietrzające. Koszt całej inwestycji wynosi 5 611 656,61 zł. Zakończenie prac planowane jest do października 2013 roku.


20.09.2012
Drugi etap przebudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Twardogórze został odebrany 20 września. Zakład Ochrony Środowiska Krystyny Mitury z Poznania wykonał m.in. sitopiaskownik służący do bezobsługowego wstępnego oczyszczania ścieków sanitarnych dopływających do oczyszczalni. Zrealizowane są już w stu procentach zewnętrzne sieci technologiczne. Obecnie trwają prace związane z instalacjami elektroenergetycznymi oraz budowlane dotyczące łącznika pomiędzy otwartymi komorami fermentacyjnymi. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót na ten rok, planowane jest uruchomienie pierwszego etapu inwestycji tj. jednego ciągu technologicznego procesu oczyszczania według nowej technologii.


30.07.2012
Wykonane zostały sieci technologiczne międzyobiektowe, wymurowano ściany i posadzki nowego budynku technologicznego między istniejącymi otwartymi komorami fermentacyjnymi. Trwają prace przygotowawcze do montażu stropu. Całość inwestycji pochłonie 5 611 656,61 zł. Zakończenie prac planowane jest do października przyszłego roku, a uzyskanie efektu ekologicznego do czerwca 2014 r.


18.06.2012
Zgłoszony do odbioru został pierwszy etap prac przebudowywanej miejskiej oczyszczalni ścieków w Twardogórze.
15.05.2012
Umowa na przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Twardogórze została podpisana z Zakładem Ochrony Środowiska Krystyny Mitury z Poznania na kwotę 5 611 656,61 zł. Wyłoniono także inspektorów nadzorów w poszczególnych branżach. Prace rozpoczęto od budowy komory sitopiaskownika, która została już ukończona.

29.03.2012
Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Twardogórze ogłoszony przez ZGKiM. Spośród 9 ofert wybrano najkorzystniejszą, którą złożył Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania na kwotę 5 611 656,61 zł. 11 kwietnia upływa termin składania ofert na nadzór inwestorski nad wspomnianą inwestycją.

17.02.2012
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze ogłosił przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Twardogórze. Termin składania ofert upływa 29 lutego.
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1   
aktualizacja: Czwartek, 15 Maj 2014 08:03
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl