top

Strona główna Fundusze europejskie Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze - zadanie zakończone
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze - zadanie zakończone

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego śląska”

ue_znaki7.jpg


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


08.02.2012 r. Burmistrz Jan Dżugaj, przy kontrasygnacie Skarbnika Izabeli Kłosowskiej, reprezentując beneficjenta – Gminę Twardogóra, zawarł z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze” w ramach Priorytetu nr IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”, Działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Planowana całkowita wartość zadania wynosiła 923 372,09 zł. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu planowano na poziomie 600 424,65 zł.

W wyniku oszczędności przetargowych aneksowano przedmiotową umowę. Całkowita wartość zadania wyniosła 642 832,10 zł, w tym koszty kwalifikowane 451 808,30 zł. Kwota dofinansowania 384 037,06 zł. projektowanej ścieżki.
Przedsięwzięcie zostało wykonane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Celem inwestycji jest przede wszystkim wyeksponowanie, zachowanie i rozwój potencjału środowiskowego regionu poprzez stworzenie miejsca dla szeroko rozumianej edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Twardogóra. Niniejszy cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych:

  • podniesienie wartości użytkowej wąwozu ,
  • podniesienie wartości przyrodniczej wąwozu,
  • stworzenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa,
  • stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców,
  • ochrona środowiska poprzez kształcenie wśród najmłodszych proekologicznych zachowań oraz rozwój świadomości ekologicznej,
  • ochrona środowiska poprzez wzbogacenie szaty roślinnej w obrębie.

Realizacja przedsięwzięcia pozwala na wykorzystanie terenu wąwozów do realizacji zajęć terenowych z przedmiotów przyroda, ekologia i matematyka dla uczniów pobliskich szkół. W ramach projektu zakupiono pięć sztuk dużych tablic informacyjnych przy wejściach głównych przedstawiających przebieg ścieżki oraz dziewięć sztuk małych tablic informacyjnych o tematyce: funkcje terenów zieleni w mieście, rodzime gatunki drzew, jak powstają wąwozy, podstawowe parametry drzew, jak zachowywać się w lesie, roślinność pionierska, runo leśne, roślinność siedlisk wilgotnych oraz suchych.
Dodatkowo zamontowano tablice nt. gatunków ptaków, zegar ptasiego śpiewu, budki lęgowe, lekcja dendrologii i informacje o nietoperzach. Dzieci jak również i dorośli mogą dowiedzieć się jak wyglądają i nazywają się najbardziej popularne ptaki występujące w naszym regionie. Zegar ptasiego śpiewu informuje o godzinach budzenia się poszczególnych gatunków ptaków oraz o miejscu ich występowania w czasie, kiedy dają koncert. Ta tablica również utrwali wiadomości dotyczące nazw ptaków i ich cech charakterystycznych np. barwa, upierzenie wygląd dziobów czy kończyn. Kolejna tablica – budki lęgowe - ukaże zwiedzającym rodzaje budek dla poszczególnych ptaków. Lekcja dendrologii nauczy rozpoznawania gatunków drzew i krzewów na podstawie wizerunków drzew i krótką informacja na ich temat, pod którymi znajdą się przekroje drewna odpowiadające tym gatunkom. Zamontowano również tablicę poświęconą nietoperzom i ich ochronie.
Celem wychowania ekologicznego jest rozwijanie wrażliwości, wychodzącej naprzeciw przyrodzie i sprzyjającej  ekologicznej aktywności obywateli czy odwiedzających obszary chronione, w opiece nad przyrodą i krajobrazem, a tym samym podnoszenie współodpowiedzialności za obecny stan przyrody i krajobrazu.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl