top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym
Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym

ue znaki18

Umowa o przyznaniu pomocy na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” - na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - została zawarta 8 sierpnia 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Twardogóra.
Projekt ma na celu podniesienie standardu życia mieszkańców, ochronę wód powierzchniowych i głębinowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji pozwoli zachować normy i standardy odpowiednie dla Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie kanalizacja o łącznej długości ok 8,706 km. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest do 25.08.2018 r.
W wyniku podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie z dnia 07.12.2017 r. zadanie zostało podzielone na dwa etapy oraz został przesunięty termin realizacji - I etapu: do 25.05.2019 r., a II etapu do 25.07.2019 r.

Planowany całkowity koszt inwestycji, to 3.864.893,55 zł,
w tym kwota dofinansowania w wysokości 1.999.375 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych).

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl