top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia Opłata za deszczówkę
Opłata za deszczówkę
Wtorek, 03 Kwiecień 2018 09:25

informacja1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),  która nakłada na Burmistrza obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawę prawną uiszczania opłaty stanowi art. 269 ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy zgodnie  z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Wobec powyższego władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, proszeni są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie do 13.04.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie.
Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Gminy, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji.

Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej jako: „Wody Polskie”) wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dostępne jest TUTAJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - nr tel. 71 399 22 38/39.


Formularz oświadczenia do pobrania (.pdf) - pobierz

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl