top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia XXIV Sesja Rady Miejskiej
XXIV Sesja Rady Miejskiej
Wtorek, 14 Luty 2017 14:02

sesja 24 1 2160 x 14409 lutego w sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Tematyka zawarta w porządku obrad tej sesji sprawiła, iż na sali obrad pojawili się przedstawiciele twardogórskiej oświaty: na czele z Marią Susidko, szefową Centrum Usług Wspólnych, a także dyrektorzy wszystkich gminnych szkół (oprócz dyrektor SP w Goszczu) oraz rodzice.


Po akceptacji zaproponowanego porządku obrad, burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji. Ilość odbytych w tym okresie spotkań oraz ich tematykę zdominowały spotkania burmistrza w sprawie reformy oświaty – z dolnośląskim wicekuratorem oświaty, a przede wszystkim z dyrektorami, radami pedagogicznymi i radami rodziców gminnych szkół. (Pełna treść sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 28.12 do 08.02 stanowi załącznik do Protokołu z sesji.)

sesja 24 2 2160 x 1440
W kolejnej części sesji – po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-Finansowej wobec projektów uchwał objętych porządkiem obrad, a także rekomendacji burmistrza Potyrały – radni przystąpili do debaty nad projektami uchwał.
Rekomendując radnym podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, burmistrz zwrócił uwagę, że uchwała ta jest jedną z najważniejszych w tej kadencji Rady, gdyż efekty tej regulacji będą odczuwane przez kolejne lata, a może nawet dziesięciolecia. Nawiązując do wymuszonej ustawą sejmową genezy zmian, burmistrz Potyrała wyraził nadzieję, że posłowie, wskazując kierunek zmian w ustawie – nie pomylili się i przyjęte rozwiązania systemowe zapewnią osiągnięcie założonych celów na kolejne 20 lat, jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowej ustawy.

sesja 24 3 2160 x 1440
Posiłkując się prezentacją graficzną burmistrz przedstawił cele reformy, cytując tezy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Następnie podziękował zespołowi, przygotowującemu wszelkie (i często specyficzne) dane do analiz oraz omówił wszystkie uwarunkowania i wynikającą  z nich wielość wariantów sieci szkół, skupiając się bardziej szczegółowo na pięciu najbardziej rozważanych w ramach gremium doradczego.

sesja 24 4 1218 x 815
Burmistrz Potyrała przedstawił generalne założenia, stanowiące podstawę wyboru optymalnego wariantu:
• żadna placówka szkolna (w sensie obiektu) nie będzie zlikwidowana,
• model klas 1 – 6 został wykluczony przez ustawodawcę,
• zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostępu do najlepszej oferty oświatowej, zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej.
Burmistrz omówił następnie poszczególne szkoły, charakteryzując – w kontekście określonych wariantów - ich atuty oraz mankamenty, z ewentualnym uwzględnieniem już wcześniej zaplanowanych działań, mających na celu ich minimalizację.

sesja 24 5 2160 x 1440
Na bazie zestawień liczbowych, charakteryzujących potencjał poszczególnych placówek (liczba sal lekcyjnych, gabinetów specjalistycznych, sal gimnastycznych etc.), a także  biorąc pod uwagę dane demograficzne i uwarunkowania logistyczne – zarówno komunikacyjne (odległości), jak i dot. infrastruktury socjalnej (np. stołówki) dokonano analiz, zapewniając, że (znowu cytując min. Zalewską) wszystko zostało "przemyślane i przeliczone".
Konkludując wyniki przeprowadzonych analiz, burmistrz Potyrała przedstawił optymalny model, zapoznając zebranych zarówno z jego zaletami, jak  i słabymi stronami.
Omówił też historię konsultacji społecznych tego wariantu, przeprowadzonych podczas spotkań z radami pedagogicznymi wszystkich szkół gminnych. Proponowany dla siebie model szkoły z klasami 1-8 zaakceptowały rady szkół w Grabownie Wielkim i w Goszczu, model wygasającego gimnazjum w ramach modelu 1-8 na bazie SP2 - zaakceptowała z szacunkiem i zrozumieniem rada pedagogiczna Gimnazjum nr 1. Z kolei bardzo krytycznie do proponowanego rozwiązania odniosła się dyrekcja i rada pedagogiczna SP2, wysuwając argumenty niepoliczalne i nacechowane przypuszczeniami co do postulowanego procesu dydaktycznego. Natomiast w zupełnie innym tonie wyartykułowano prośbę dyrekcji i rady pedagogicznej SP1: by pozostawić tam model 1-8, ze względu na historię, imię, sztandar, duże osiągnięcia, dorobek nauczycieli.

sesja 24 6 2160 x 1440
Przeanalizowano zatem szczegółowo tę propozycję, jednak po przeprowadzeniu stosownych wyliczeń, które – w formie odpowiedniego dokumentu trafiają do akceptacji w Kuratorium Oświaty i Wychowania – okazało się, że w SP1 nie można utworzyć dwóch ciągów 8-klasowych. Barierą jest zarówno ilość pomieszczeń (jest 12 zamiast wymaganych 16), jak i dysproporcje demograficzne, wynikające z istniejących obwodów szkolnych, które powinno się zmieniać co roku, podobnie jak przenosić dzieci. Z drugiej strony – skoro nie można zrobić w SP1 podwójnych oddziałów, to straciłaby pracę część nauczycieli.
Również propozycje z SP2, opierające się na zmianie granic obwodów, doprowadziłyby do dysproporcji w obłożeniu poszczególnych oddziałów w kolejnych rocznikach.
Burmistrz, odwołując się do liczebności poszczególnych szkół dwie dekady wstecz, zwrócił uwagę, jakim ograniczeniem dla elastyczności organizacji rejonów szkolnych jest obecny niż demograficzny.
Podsumowując swoją rekomendację burmistrz Potyrała wskazał, iż alternatywą w przypadku  braku akceptacji przez radnych proponowanego przez siebie wariantu (oddział 4-8, z wygasającym gimnazjum w placówce przy ul. Batorego, oddział 1-3 przy ul. Św. Jadwigi, a także oddziały 1-8 w Goszczu i w Grabownie Wielkim) jest wariant ustawowy, w którym każda szkoła modelu 1-6 zostaje przekształcona w oddział 1-8, a Gimnazjum – do wygaszenia – pozostaje odrębną jednostką.
Jednocześnie burmistrz poinformował, że termin na ostateczną decyzję (po zaopiniowaniu przez kuratora) upłynie 31 marca, zatem – w przypadku zastrzeżeń ze strony kuratora – będzie czas na ewentualne korekty.
Rekomendując proponowany wariant burmistrz Potyrała wymienił jego zalety, tj.:
• równy dostęp do bazy sportowej (Delfinek, hala sportowa, lodowisko, stadion lekkoatletyczny),
• możliwość organizacji nauczania międzyoddziałowego (języki obce, matematyka ...),
• wszystkie działania / zajęcia dodatkowe wypracowane przez nauczycieli gimnazjum zostaną przeniesione z gimnazjum w naturalny sposób na powstałą szkołę podstawową i zaoferowane większej liczbie dzieci (klub filmowy, Klub Młodego Odkrywcy, kółko teatralne, Młodzi Aktywni, koła plastyczne, historyczne, Dyskusyjny Klub Książki, i inne),
• bogate wyposażenie – 150 uczniowskich stanowisk komputerowych z serwerownią, klasopracownie przystosowane do konkretnych przedmiotów, których nie da się podzielić bez obniżania ich jakości,
• baza biblioteczna gimnazjum, odpowiednia dla starszych uczniów, udostępniona całej populacji uczniów twardogórskich w tym wieku,
• możliwość  zachowania,  a nawet rozszerzenia na młodsze  roczniki  klasy  sportowej,
• bezpieczna przestrzeń dla rozwoju  w początkowym etapie  kształcenia,
• równe szanse wszystkim uczniom - jednakowe dla wszystkich  uczniów z  Twardogóry, przy zapewnieniu wysokich standardów wyposażenia bazy dydaktycznej i sportowej,
• ograniczenie do minimum zagrożenia zwolnień pracowników (m.in. pracownicy likwidowanych jednostek staną się automatycznie pracownikami nowo skonfigurowanych podmiotów).

Wśród mankamentów znalazły się:
• rodzeństwo w różnych budynkach, co ma miejsce również obecnie, w przypadku rodzeństwa, z których jedno uczęszcza np. do przedszkola, a drugie – do szkoły podstawowej, lub jedno uczyło się w szkole podstawowej, a drugie – w gimnazjum,
• niektórzy uczniowie będą musieli pokonać dłuższą drogę do i ze szkoły.

Burmistrz przyznał, że mimo, iż nie jest twórcą modelu, do którego przyjęcia stara się radnych przekonać - model powstał w wyniku wielu rozmów z pedagogami i sporą grupą rodziców, rozmów niekoniecznie na otwartych  dużych spotkaniach. Jednocześnie zwrócił uwagę, że uzasadnieniem przyjęcia metodyki wyboru optymalnego wariantu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - w oparciu o zestaw wielu specjalistycznych informacji (w tym: uwarunkowania formalno-organizacyjne) i konsultacje merytoryczne z pedagogami, a także służbami merytorycznie związanymi z tą kwestią (np. Policja, prawnicy) oraz z uwzględnieniem uwag rodziców, a następnie bardzo szczegółową analizę ilościową i jakościową poszczególnych wariantów roboczych jest głębokie poczucie odpowiedzialności, przyjęte w momencie zaprzysiężenia po wyborze - przez przygotowującego ten projekt burmistrza oraz radnych, podejmujących stosowną uchwałę.
Reasumując charakterystykę rekomendowanego modelu burmistrz przypomniał, że nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie równego dostępu do najlepszej oferty oświatowej, zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej. Taki stan można osiągnąć, wykorzystując to, co jest dostępne w Twardogórze na wejściu reformy, tzn. bezpieczną, niedużą szkołę dla młodszych uczniów i bardzo dobrze przygotowaną pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt, a także bazę sportową, szkołę większą dla starszych uczniów.
Zaznaczył jednak, iż równie ważne jak konstrukcja samego modelu jest stworzenie atmosfery wzajemnej współpracy, wzajemnej życzliwości w realizacji tego modelu, mimo uprzednich różnic i odmiennych poglądów (zarówno po stronie pedagogów, jak i rodziców). Burmistrz Potyrała stanowczo zapewnił, że – bez względu na to, który model zostanie ostatecznie przyjęty – zarówno burmistrz, jak i jego współpracownicy – dołożą wszelkich starań, by zrealizować go możliwie najlepiej, ku pożytkowi dzieci, by ich proces edukacyjny przebiegał jak najlepiej. Z tego względu liczy na stosowne wsparcie w tych działaniach ze strony pedagogów i rodziców.
Po wystąpieniu burmistrza Potyrały dyskusję nad projektem uchwały rozpoczęła radna Barbara Franc, która wyraziła swoje zastrzeżenia do nieuzasadnionego (zdaniem radnej) treścią ustawy szerokiego zakresu proponowanych zmian, które mogą negatywnie wpłynąć na życie niektórych rodzin.
Z kolei radny Przemysław Paprocki sformułował zarzut, że w toku konsultacji społecznych nie zapewniono wszystkim radnym dostatecznej możliwości bezpośredniego w nich uczestnictwa.
Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Agnieszka Szydełko przekazała pozytywną opinię do projektów uchwał nr 3 i 4.

sesja 24 7 2160 x 1440
Radny Mieczysław Kowalski, nawiązując do wystąpienia radnego Paprockiego, jako główne kryterium oceny jakości modelu określił dobro ucznia i w tym kontekście, pomimo sformułowanych na posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju zastrzeżeń oraz po wysłuchaniu argumentów burmistrza, a także głosu nauczycieli i przedstawicieli rodziców, uznał, że rekomendowany przez burmistrza projekt uchwały jest – w warunkach naszej gminy – najkorzystniejszym rozwiązaniem dla uczniów naszej gminy.
Przewodniczący Witold Szydełko udzielił głosu reprezentującego rodziców Przewodniczącemu Rady Rodziców Gimnazjum Janowi Jędryczko, który odwołując się do osobistych doświadczeń – zarówno w kontekście dotychczasowego, jak i proponowanego modelu – wskazał na pozytywny aspekt proponowanego rozwiązania, szczególnie na tle gmin sąsiednich.
Ustosunkowując się do wystąpienia radnego Przemysława Paprockiego, burmistrz Zbigniew Potyrała podzielił się refleksją, że braki w edukacji demokratycznej, w debatach publicznych, w otwartości na odmienne argumenty - są problemem bardziej generalnym, nie tylko naszej gminy. Przyznał, że debata na  tematy szczególnie istotne dla samorządu lokalnego powinna odbywać się z wykorzystaniem stosownych środków formalno-prawnych, a nie na portalach społecznościowych, których lektura nie jest obowiązkowa. Ze smutkiem stwierdził, że poza oficjalnymi wystąpieniami ze strony rad pedagogicznych poszczególnych szkół, poza wystąpieniami bezpośrednimi na spotkaniach, których inicjatorem był notabene burmistrz – nie otrzymał żadnego oficjalnego pisma, żadnego oficjalnie sformułowanego stanowiska w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Zauważył też brak efektywnego zainteresowania debatą ze strony osób aktywnie wypowiadających się na portalach społecznościowych, poprzez nieobecność zarówno na przedsesyjnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, jak i na niniejszej sesji. Wyraził obawę o próbę storpedowania - poprzez dezinformację - na szczeblu kuratoryjnym uchwalonego projektu przez osoby, które wcześniej zignorowały możliwość debaty, wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji na poziomie mieszkańców i władz samorządowych naszej gminy.

sesja 24 8 2160 x 1440
Nawiązując do wypowiedzi burmistrza o braku zainteresowania debatą przez osoby publikujące na portalu społecznościowym swoje opinie o projekcie, radny Przemysław Paprocki potwierdził, iż mimo jego osobistego zaproszenia osoby te nie pojawiły się, by zaprezentować radnym swoje argumenty za wariantem dwóch twardogórskich szkół modelu 1-8.
Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Małgorzata Adamów – w imieniu części rodziców dzieci z klas 1-2 z SP2 – zwróciła się z pytaniem do burmistrza  czy można te dzieci pozostawić w SP2? Burmistrz odpowiedział, że ustawa nie przewiduje możliwości funkcjonowania modeli częściowych, zatem dzieci przejdą, wraz ze swoim wychowawcą, do oddziału przy ul. Św. Jadwigi.
Głos w dyskusji zabrał też Wiesław Szymczykiewicz, sołtys Goli Wielkiej, a jednocześnie nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, który powołując się na doświadczenia swoje, a także innych europejskich krajów,  wskazał na lepsze przygotowanie uczniów mniejszych liczebnościowo jednostek szkolnych. Taką szansę stwarza dla uczniów naszej gminy model 1-3 oraz 4-8 w Twardogórze oraz 1-8 w Grabownie Wielkim i w Goszczu.
Nawiązując do prośby Małgorzaty Adamów, radny Mieczysław Kowalski zaapelował do burmistrza o nieprzenoszenie na 1 rok uczniów trzeciej klasy SP2 do oddziału przy ul. Św. Jadwigi. Burmistrz Zbigniew Potyrała zadeklarował, że te kwestię poruszy w rozmowie z kuratorem.

Pozostałe projekty  uchwał nie wywołały już dyskusji radnych, zatem podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, podjęte zostały uchwały w sprawie:
1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
4. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów
w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra,
5. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Twardogóra, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
6. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze,
7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022,
8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą
nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.,
9. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzającą nieważność uchwały nr XXII.228.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla własnego in blanco,
10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Twardogóra,
11. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w okręgu wyborczym,
12. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
13. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra.

sesja 24 9 2160 x 1440

W części dotyczącej interpelacji radny Przemysław Paprocki zapytał o termin zakończenia remontu budynku przy ul. 1 Maja. Burmistrz poinformował, że 20 lutego 2017 r.
Radny Andrzej Hnat spytał o awizowany w ub. roku przez burmistrza pomysł utworzenia w Twardogórze filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Burmistrz wyjaśnił, że bliższych informacji będzie mógł udzielić po zakończeniu uzgodnień ze Starostą, tj. do połowy br.
W części "Wolne wnioski i komunikaty" radny Mieczysław Kowalski zaapelował, by skłonić odpowiednie służby do zainteresowania się jakością powietrza w Twardogórze. Burmistrz, nawiązując do rozpoczęcia programu gazyfikacji obiektów komunalnych i programu wdrażania alternatywnych źródeł energii, wyraził przekonanie, że w ich ramach powstaną możliwości dofinansowania wymiany tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, jednak podkreślił w tej kwestii rolę edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach wiekowych.
Nawiązał do tej kwestii sołtys Wiesław Szymczykiewicz, zwracając się do radnych o rozważenie  dofinansowania wymiany pieców na niskoemisyjne.
Radny Andrzej Hnat zasygnalizował konieczność wniosku o naprawę dziury w drodze wojewódzkiej na odcinku ul. Wojska Polskiego (zaraz za wiaduktem) oraz o remont tego odcinka drogi. Burmistrz zapewnił, że wniosek o naprawę został już zgłoszony, a co do remontu drogi – nadal nie ma decyzji ze strony PKP, a postępy w tej sprawie są monitowane na bieżąco.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Witold Szydełko poinformował o pismach, wnioskach
i wystąpieniach, które wpłynęły na jego ręce.

aktualizacja: Wtorek, 14 Luty 2017 14:50
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl