top

Strona główna Aktualności Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji
Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji
Piątek, 19 Październik 2018 13:14

IMG 4118XLIII Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 18 października br. w świetlicy środowiskowej w Moszycach. Wraz z kompletem radnych na sali zasiedli: Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Kulig, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek oraz kierownicy referatów z twardogórskiego urzędu. Były to ostatnie obrady radnych tej kadencji, co w porządku obrad znalazło odzwierciedlenie

w wyodrębnieniu dwóch części:  roboczej i uroczystej. W części roboczej radni - po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Strategii i Rozwoju przyjęli uchwały w sprawie:

 

  • zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra,
  • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra.

mt_ignore

W ramach wolnych wniosków i komunikatów głos zabrał Andrzej Obiegło – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zauważając, że w okresie ostatnich kilkunastu lat Gmina Twardogóra wypiękniała, a jej mieszkańcom żyje się lepiej, zwrócił się z krótkim, ale emocjonalnym wystąpieniem  do twardogórskich radnych. Dziękując im oświadczył, że wielkim zaszczytem było dla niego móc z nimi współpracować na rzecz mieszkańców naszej gminy. W geście wzajemności radni i pozostali zebrani skwitowali to wystąpienie gromkimi brawami. Kolejny mówca, radny Mieczysław Kowalski, słowa podziękowania skierował w pierwszym rzędzie do swoich wyborców – za okazane zaufanie i wspólne zmienianie naszej gminy. Następnie podziękował burmistrzom, radnym i sołtysom, a także wszystkim pracownikom samorządowym – za prawie ćwierć wieku współpracy na rzecz naszych mieszkańców. W sposób szczególny podziękował przewodniczącemu Andrzejowi Obiegło za jego postawę, za wierność ślubowaniu wyborczemu i dbaniu o autorytet rady. Słowa wdzięczności radny Kowalski skierował również do Henryka Liska, b. Skarbnika Gminy – za to, że 25 lat temu pozwolił zrozumieć wiele pojęć ekonomicznych i finansowo-księgowych, co okazało się niezwykle przydatne w służbie radnego.

mt_ignore

Od podziękowań – dla przewodniczącego Rady Miejskiej, dla burmistrza i jego zastępcy oraz dla radnych - rozpoczął swoje wystąpienie przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Kulig. Zapewnił, że zawsze dbał o dobro naszej gminy na forum Rady Powiatu. Wśród efektów swoich starań szczególnie wymienił twardogórską placówkę Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Na zakończenie życzył powodzenia – zarówno radnym kandydującym w wyborach, jak i tym, którzy już nie będą kandydowali.
Uroczystą część posiedzenia ostatniej sesji w kadencji 2014-2018 rozpoczęło wystąpienie jej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze Witolda Szydełko, który przytoczył kilka liczb ilustrujących pracę twardogórskiego samorządu VII Kadencji:  radni obradowali na 43 sesjach, uczestniczyli w 44 posiedzeniach Komisji Strategii i Rozwoju, 25 posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 39 posiedzeniach Komisji Budżetowo-Finansowej, 24 posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 19 posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Radni tej kadencji podjęli 479 uchwał. Przewodniczący stwierdził, że dorobek tej kadencji może być powodem do dumy. W związku z tym złożył wyrazy uznania i podziękowania za współpracę burmistrzowi i jego zastępcy, kierownikom, radcom prawnym, pracownikom Urzędu, przewodniczącym komisji Rady, wszystkim pozostałym radnym obecnej kadencji oraz kierownikom jednostek gminnych.

mt_ignoreZ kolei miejsce za mównicą zajął Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała. W swoim wystąpieniu dokonał podsumowania działalności kadencji 2014-2018, ilustrując przytaczane dane prezentacją multimedialną. Burmistrz omówił: dochody i wydatki gminy, wpływy z podatków, wypływy z dotacji, a także o zmianach w poziomie zadłużenia i związanych z nim relacjach. Zaprezentował ponadto: imponujące efekty, jakie osiągnięto w ramach akcji dopłaty 2 zł za każdą złotówkę przeznaczoną z funduszu sołeckiego na inwestycje i remonty, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa (zakupy dla straży pożarnej i policji), działania  na rzecz ochrony środowiska (program wsparcia mieszkańców w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych, fotowoltaiki i wymiany pieców, czy usuwania azbestu), wdrożenie nowego systemu oświaty, przekonujące efekty zmian organizacyjno-prawnych jednostek gminnych (wydzielenie ZGK Sp. z o.o., ZGM), utworzenie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz z utworzeniem CUW, dzięki czemu nie tylko usprawniono obsługę gminnych placówek oświatowych, biblioteki o MGOPS-u, ale też sprawnie realizowane są dwa duże programy rządowe: Rodzina 500+ oraz 300+. Specjalny blok poświęcony został też aktywizacji działalności społeczno-kulturalnej i wsparciu techniczno-organizacyjnemu (również poprzez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze) działalności grup aktywności społecznej takich jak: Teatr Miejski POZA, Stowarzyszenie Św. Magdaleny, KS Feniks, związki emerytów, rencistów i inwalidów, niezwykle dynamicznie działającemu kołu wędkarskiemu, interesującym inicjatywom sołtysów (np. w Sądrożycach, w Dąbrowie czy w Goszczu) oraz innym. Przypomniano niezwykle szeroki wachlarz imprez kulturalnych (koncertów, spektakli, widowisk, imprez plenerowych), a także sportowych (międzynarodowe turnieje, zawody, mecze, czy biegi), gdzie wyróżnił pracę dyrektora twardogórskiego GOSiR-u, Jana Świerada. Burmistrz wyróżnił sukcesy sportowe młodzieży z twardogórskich szkół, a szczególnie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Sporo uwagi poświęcił też dożynkom gminnym, które – jak wyraził przekonanie – powinny nadal być organizowane na terenach wiejskich.

mt_ignore

Największą część wystąpienia zajęła jednak prezentacja zrealizowanych  najważniejszych 43 inwestycji – w poszczególnych latach 2015 – 2018.
Wspominając o krytej pływalni Delfinek zwrócił uwagę m. in., że na całym Dolnym Śląsku, a nawet w kraju – nie ma obiektu tak dobrze wyposażonego i funkcjonalnie skonfigurowanego w niezwykle przydatny kompleks szkolno-sportowy i wypoczynkowy. Świadczyć o tym może fakt, że w okresie 8 dni funkcjonowania tego nowego obiektu średnio 97 osób między 16 a 22 przebywało na tym krytym basenie.
Krótkie podsumowanie wszystkich zrealizowanych inwestycji stanowią też inne liczby: 40 km kanalizacji, 20 km dróg, 3 ronda, 4 km chodników i 6 km ścieżek pieszo-rowerowych, a ponad 200 miejsc parkingowych.  Na koniec burmistrz Potyrała przypomniał o sukcesach naszej Gminy (i samego Burmistrza) w rankingach, zwracając uwagę, że większość z nich to rankingi ogólnopolskie, gdzie ocena jest dokonywana przez niezależne obiektywne gremium, często naukowców - w oparciu o dane sprawozdawcze, czy dane ilościowe. Ukoronowaniem tego może być 40 miejsce naszej gminy (na 858 gmin) w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.
Na zakończenie prezentacji burmistrz pokłonił się i podziękował: przewodniczącym Rady, przewodniczącym komisji Rady, wszystkim radnym, przewodniczącemu Kuligowi i radnym powiatowym,  wszystkim sołtysom, kierownikom jednostek gminnych. Wyrazy wdzięczności i szacunku za świetnie wykonaną pracę skierował też burmistrz do swoich współpracowników: Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radczyń prawnych, kierowników referatów i pozostałych pracowników Urzędu. Następnie, w niezwykle serdeczny sposób podziękował swojemu zastępcy – Ryszardowi Gąsiorowi, podsumowując współpracę z nim stwierdzeniem, że dotąd nie było tak zgranego, tak świetnie współpracującego duetu burmistrz – zastępca.

mt_ignore

Do adresatów swoich słów wdzięczności za lata współpracy burmistrz włączył również Jana Wieczorka, wielkiego społecznika, pełniącego funkcję Przewodniczącego twardogórskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Ciepłe słowa skierował też burmistrz do Andrzeja Głowacza, fotografa Panoramy Oleśnickiej – za stała obecność, obiektywizm i dbałość rzetelną prezentację wydarzeń gminnych.
Nawiązując do niedzielnych wyborów burmistrz Zbigniew Potyrała zwrócił uwagę, że na tych, którzy wygrają będzie spoczywała odpowiedzialność za następne 5 lat. Zaapelował: „Dokonajmy dobrego, rozsądnego wyboru – nie ulegajmy emocjom (…). Pomyślcie o przyszłości gminy i o tym, kto potrafi za tę gminę wziąć odpowiedzialność. Życzę, by mieszkańcy byli z tych wyborów dumni – nie w najbliższy poniedziałek, ale za 5 lat”.
W imieniu wszystkich sołtysów podziękowania za owocną współpracę w okresie pełnienia tej kadencji oraz wiązanki kwiatów - burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale oraz zastępcy burmistrza Ryszardowi Gąsiorowi przekazała reprezentacja sołtysów Gminy Twardogóra.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji
Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII Kadencji   

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 18 października br. w świetlicy środowiskowej w Moszycach. Wraz z kompletem radnych na sali zasiedli: Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Kulig, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek oraz kierownicy referatów z twardogórskiego urzędu. Były to ostatnie obrady radnych tej kadencji, co w porządku obrad znalazło odzwierciedlenie w wyodrębnieniu dwóch części: roboczej i uroczystej.

W części roboczej radni - po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Strategii i Rozwoju przyjęli uchwały w sprawie:

1) zmieniany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra,

2) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra.

W ramach wolnych wniosków i komunikatów głos zabrał Andrzej Obiegło – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zauważając, że w okresie ostatnich kilkunastu lat Gmina Twardogóra wypiękniała, a jej mieszkańcom żyje się lepiej, zwrócił się z krótkim, ale emocjonalnym wystąpieniem  do twardogórskich radnych. Dziękując im oświadczył, że wielkim zaszczytem było dla niego móc z nimi współpracować na rzecz mieszkańców naszej gminy. W geście wzajemności radni i pozostali zebrani skwitowali to wystąpienie gromkimi brawami. Kolejny mówca, radny Mieczysław Kowalski, słowa podziękowania skierował w pierwszym rzędzie do swoich wyborców – za okazane zaufanie i wspólne zmienianie naszej gminy. Następnie podziękował burmistrzom, radnym i sołtysom, a także wszystkim pracownikom samorządowym – za prawie ćwierć wieku współpracy na rzecz naszych mieszkańców. W sposób szczególny podziękował przewodniczącemu Andrzejowi Obiegło za jego postawę, za wierność ślubowaniu wyborczemu i dbaniu o autorytet rady. Słowa wdzięczności radny Kowalski skierował również do Henryka Liska, b. Skarbnika Gminy – za to, że 25 lat temu pozwolił zrozumieć wiele pojęć ekonomicznych i finansowo-księgowych, co okazało się niezwykle przydatne w służbie radnego.

Od podziękowań – dla przewodniczącego Rady Miejskiej, dla burmistrza i jego zastępcy oraz dla radnych - rozpoczął swoje wystąpienie przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Kulig. Zapewnił, że zawsze dbał o dobro naszej gminy na forum Rady Powiatu. Wśród efektów swoich starań szczególnie wymienił twardogórską placówkę Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Na zakończenie życzył powodzenia – zarówno radnym kandydującym w wyborach, jak i tym, którzy już nie będą kandydowali.

Uroczystą część posiedzenia ostatniej sesji w kadencji 2014-2018 rozpoczęło wystąpienie jej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze Witolda Szydełko, który przytoczył kilka liczb ilustrujących pracy twardogórskiego samorządu VII Kadencji:  radni obradowali na 43 sesjach, uczestniczyli w 44 posiedzeniach Komisji Strategii i Rozwoju, 25 posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 39 posiedzeniach Komisji Budżetowo-Finansowej, 24 posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 19 posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Radni tej kadencji podjęli 479 uchwał. Przewodniczący stwierdził, że dorobek tej kadencji może być powodem do dumy. W związku z tym złożył wyrazy uznania i podziękowania za współpracę burmistrzowi i jego zastępcy, kierownikom, radcom prawnym pracownikom Urzędu, przewodniczącym komisji Rady, wszystkim pozostałym radnym obecnej kadencji oraz kierownikom jednostek gminnych.

Z kolei miejsce za mównicą zajął Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała. W swoim wystąpieniu dokonał podsumowania działalności kadencji 2014-2018, ilustrując przytaczane dane prezentacją multimedialną. Burmistrz omówił: dochody i wydatki gminy, wpływy z podatków, wypływy z dotacji, a także o zmianach w poziomie zadłużenia i związanych z nim relacjach. Zaprezentował ponadto: imponujące efekty, jakie osiągnięto w ramach akcji dopłaty 2 zł za każdą złotówkę przeznaczoną z funduszu sołeckiego na inwestycje i remonty, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa (zakupy dla straży pożarnej i policji), działania  na rzecz ochrony środowiska (program wsparcia mieszkańców w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych, fotowoltaiki i wymiany pieców, czy usuwania azbestu), wdrożenie nowego systemu oświaty, przekonujące efekty zmian organizacyjno-prawnych jednostek gminnych (wydzielenie ZGK Sp. z o.o., ZGM), utworzenie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz z utworzeniem CUW, dzięki czemu nie tylko usprawniono obsługę gminnych placówek oświatowych, biblioteki o MGOPS-u, ale też sprawnie realizowane są dwa duże programy rządowe: Rodzina 500+ oraz 300+. Specjalny blok poświęcony został też aktywizacji działalności społeczno-kulturalnej i wsparciu techniczno-organizacyjnemu (również poprzez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze) działalności grup aktywności społecznej takich jak: Teatr Miejski POZA, Stowarzyszenie Św. Magdaleny, KS Feniks, związki emerytów, rencistów i inwalidów, niezwykle dynamicznie działającemu kołu wędkarskiemu, interesującym inicjatywom sołtysów (np. w Sądrożycach, w Dąbrowie czy w Goszczu) oraz innym. Przypomniano niezwykle szeroki wachlarz imprez kulturalnych (koncertów, spektakli, widowisk, imprez plenerowych), a także sportowych (międzynarodowe turnieje, zawody, mecze, czy biegi), gdzie wyróżnił pracę dyrektora twardogórskiego GOSiR-u, Jana Świerada. Burmistrz wyróżnił sukcesy sportowe młodzieży z twardogórskich szkół, a szczególnie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Sporo uwagi poświęcił też dożynkom gminnym, które – jak wyraził przekonanie – powinny nadal być organizowane na terenach wiejskich. Największą część wystąpienia zajęła jednak prezentacja zrealizowanych  najważniejszych 43 inwestycji – w poszczególnych latach 2015 – 2018.

Wspominając o krytej pływalni Delfinek zwrócił uwagę m. in., że na całym Dolnym Śląsku, a nawet w kraju – nie ma obiektu tak dobrze wyposażonego i funkcjonalnie skonfigurowanego w niezwykle przydatny kompleks szkolno-sportowy i wypoczynkowy. Świadczyć o tym może fakt, że w okresie 8 dni funkcjonowania tego nowego obiektu średnio 97 osób między 16 a 22 przebywało na tym krytym basenie.

Krótkie podsumowanie wszystkich zrealizowanych inwestycji stanowią też inne liczby: 40 km kanalizacji, 20 km dróg, 3 ronda, 4 km chodników i 6 km ścieżek pieszo-rowerowych, a ponad 200 miejsc parkingowych.  Na koniec burmistrz Potyrała przypomniał o sukcesach naszej Gminy (i samego Burmistrza) w rankingach, zwracając uwagę, że większość z nich to rankingi ogólnopolskie, gdzie ocena jest dokonywana przez niezależne obiektywne gremium, często naukowców - w oparciu o dane sprawozdawcze, czy dane ilościowe. Ukoronowaniem tego może być 40 miejsce naszej gminy (na 858 gmin) w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

Na zakończenie prezentacji burmistrz pokłonił się i podziękował: przewodniczącym Rady, przewodniczącym komisji Rady, wszystkim radnym, przewodniczącemu Kuligowi i radnym powiatowym,  wszystkim sołtysom, kierownikom jednostek gminnych. Wyrazy wdzięczności i szacunku za świetnie wykonaną pracę skierował też burmistrz do swoich współpracowników: Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radczyń prawnych, kierowników referatów i pozostałych pracowników Urzędu. Następnie, w niezwykle serdeczny sposób podziękował swojemu zastępcy – Ryszardowi Gąsiorowi, podsumowując współpracę z nim stwierdzeniem, że dotąd nie było tak zgranego, tak świetnie współpracującego duetu burmistrz – zastępca.

Do adresatów swoich słów wdzięczności za lata współpracy burmistrz włączył również Jana Wieczorka, wielkiego społecznika, pełniącego funkcję Przewodniczącego twardogórskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Ciepłe słowa skierował też burmistrz do Andrzeja Głowacza, fotografa Panoramy Oleśnickiej – za stała obecność, obiektywizm i dbałość rzetelną prezentację wydarzeń gminnych.

Nawiązując do niedzielnych wyborów burmistrz Zbigniew Potyrała zwrócił uwagę, że na tych, którzy wygrają będzie spoczywała odpowiedzialność za następne 5 lat. Zaapelował: „Dokonajmy dobrego, rozsądnego wyboru – nie ulegajmy emocjom (…). Pomyślcie o przyszłości gminy i o tym, kto potrafi za tę gminę wziąć odpowiedzialność. Życzę, by mieszkańcy byli z tych wyborów dumni – nie w najbliższy poniedziałek, ale za 5 lat”.

W imieniu wszystkich sołtysów podziękowania za owocną współpracę w okresie pełnienia tej kadencji oraz wiązanki kwiatów - burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale oraz zastępcy burmistrza Ryszardowi Gąsiorowi przekazała reprezentacja sołtysów Gminy Twardogóra.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl