top

Strona główna Aktualności XLII Sesja Rady Miejskiej
XLII Sesja Rady Miejskiej
Środa, 10 Październik 2018 09:26

2018 09 27 xlii sesja 15W czwartek 27 września w sali posiedzeń twardogórskiego ratusza, odbyło się pierwsze posiedzenie w ramach XLII sesji Rady Miejskiej w Twardogórze. Rozpoczęła je prelekcja „Zmiany prawne i nowe uwarunkowania w gospodarce odpadami. Gospodarka odpadami na szczeblu lokalnym”, którą wygłosił Sławomir Chybiński z wrocławskiej firmy proGEO sp. z o.o.

Następnie burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił informację nt. realizacji w naszej gminie Programu 500+. Kontynuując realizację porządku obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 30.08. do 27.09.br. Wśród najważniejszych wspomniane zostały: program telewizyjny „Teraz Wieś”, w którym udział wziął zastępca burmistrza Ryszard Gąsior 02 września), spotkanie z Tadeuszem Szulcem-  Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu nt. kolejnego etapu prac na terenie przystacyjnym (skarpa), a także o przejściu dla pieszych w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej (13 września), IV edycji Forum Edukacyjnego Doliny Baryczy, które miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze (18 września),  podpisanie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową (20 września), w którym nie stwierdzono uchybień przy udzieleniu przez gminę dotacji dla Handlowo – Produkcyjnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Twardogórze.

 

mt_ignore

Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, że  14 września odebrał promesę na zakup wozu bojowego z wyposażeniem – do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska. Środki uzyskano dzięki Programowi Priorytetowemu pn. „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”. W dniu 21 września br. zostały podpisane umowy dotyczące dotacji do zakupu wozu strażackiego w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast 24 września podpisano umowy na realizację inwestycji przy ul. Leśnej w Goszczu, a także inwestycji przy Placu Piastów w Twardogórze.
Spośród wielu uroczystości, w których brał udział burmistrz Zbigniew Potyrała lub jego zastępca Ryszard Gąsior - wymienione zostały: uroczysty odbiór jednej z najważniejszych inwestycji gminnych w ostatnich latach, polegającej na zagospodarowaniu terenu przyległego do dworca kolejowego
w Twardogórze (30 sierpnia),  Charytatywny Turniej Piłki Nożnej oraz Powiatowe Dożynki w Dobroszycach (1 września),rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach podstawowych na terenie gminy oraz uroczyste posadzenie w Goszczu sadzonki dębu, potomka Bartka – najstarszego dębu w Polsce (3 września), odbiór zadania pn. „Remont elewacji oraz pokrycia dachu budynków przy Placu Piastów 13 i 14 w Twardogórze” (4 września), Narodowe Czytanie w Kościele św. Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze (7 września),Memoriał Jana Kuliga (8 września), odpust w Goszczu (09 września),
koncert Tomka Kowalskiego (12 września), XII Powiatowe Manewry Medyczne, w których uczestniczyło około 30 jednostek straży pożarnej (14 września), wędkarskie zawody spławikowe o Puchar Prezesa Koła na Gliniankach w Twardogórze (15 września), XXIV Międzynarodowy Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze oraz odpust w Grabownie Małym (16 września), spotkanie dyrektorów w sprawie uruchomienia zajęć na basenie (17 września), Dzień Przedszkolaka (20 września),piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze oraz dzień ziemniaka w Dąbrowie (22 września), Koncert Chórów - w twardogórskiej bazylice wystąpiły: parafialny Chór Rapsodia oraz oleśnicki Chór Kameralny Appassionata (23 września),     wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie (24 września), spotkanie emerytów w Goszczu (26 września), uroczyste otwarcie po kompleksowej modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze (27 września) (Prezentacja dot. Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wersji papierowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

mt_ignore
Burmistrz podkreślił, że modernizacja PSZOK stanowi namacalny dowód, że przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i osobny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej było konieczne. Mimo obaw pracowników ówczesnego ZGKiM udało się dotrzymać wszystkich złożonych obietnic i bez żadnych rewolucji kadrowych przekształcić jednostkę. Utworzenie spółki ZGK dało szansę na pozyskiwanie dodatkowych środków. Spółka funkcjonuje zaledwie 2,5 roku a udało się wykonać wiele inwestycji m.in. niezbędną modernizację studni głębinowej z której dostarczana jest woda dla mieszkańców gminy Twardogóra, poprzez liczne naprawy odcinków kanalizacyjnych, a teraz modernizację PSZOK, z czym związany jest również zakup nowego pojazdu do wywozu kontenerów.   
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra,
 2. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu oraz regulacji wód opadowych przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim,
 3. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
 4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 5. ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2019,
 6. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,
 7. zmiany uchwały nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”,
 8. zmiany uchwały z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra,
 9. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
 10. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wr375/18,
 11. zmiany uchwały nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Twardogóra”,
 12. wprowadzenia regulaminu korzystania z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”  w Twardogórze,
 13. zmiany uchwały nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia  Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra.

Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XLII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej
XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej
XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej XLII Sesja Rady Miejskiej   

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl