top

Strona główna Aktualności Zmodernizowany PSZOK - już otwarty
Zmodernizowany PSZOK - już otwarty
Piątek, 28 Wrzesień 2018 11:20

2018 09 27 otwarcie pszok 427 września w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odbyło się uroczyste otwarcie - po kompleksowej modernizacji -  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pełniąca honory gospodarza prezes Monika Strzelecka powitała w gronie licznie przybyłych gości: przedstawicieli władz samorządowych, na czele z burmistrzem Zbigniewem Potyrałą,

przedstawicieli wykonawców, których reprezentowali Jolanta i Wiesław Lenda „Ładne Wnętrze” s.c. J.W. Lenda z Twardogóry, a także twardogórskich radnych, sołtysów, dyrektorów gminnych placówek oświatowych (SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze oraz Przedszkola Miejskiego), kierowników jednostek gminnych i kierowników z Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Radę Nadzorczą Spółki reprezentował jej przewodniczący – Piotr Brąkowski. Prezes Strzelecka zaprezentowała zebranym – w formie prezentacji multimedialnej - historię realizacji projektu, a także jego szczegółową charakterystykę, z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz efektów zakończonych prac i podjętych działań.

 

mt_ignore
W ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w dniu 08.09.2017 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra, przy ul. Wrocławskiej 15” nr RPDS.04.01.00-02-0006/16-00. Całkowita wartość projektu wynosi 2 240 174,41 zł, kwota uzyskanego dofinansowania to 1 535 384,23 zł. Pozostała kwota to środki własne Spółki, uzupełnione środkami w wysokości 675 400,00 zł - z budżetu Gminy Twardogóra. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 11.07.2017 r.

mt_ignore

W ramach projektu zrealizowano:
•    zakup pojazdu do wywozu kontenerów,
•    budowę dwóch wiat do gromadzenia odpadów o wymiarach 6 x 24 m oraz 6 x 18 m,
•    remont budynku garażowo-magazynowego wraz z adaptacją części pomieszczeń garażowych dla obsługi PSZOK tj. stworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz punktu napraw
•    wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania terenu (wymiana ogrodzenia, wymiana części nawierzchni placu manewrowego, nasadzenia zieleni, miejsca postojowe dla samochodów).
•    zakup specjalistycznych kontenerów i pojemników na odpady,
•    zakup sprzętu specjalistycznego: m.in. wagi najazdowej,
•    wykonanie ścieżki edukacyjnej,
•    działania edukacyjne: warsztaty dla dzieci i liderów przekazu, Dni Otwarte PSZOK, druk ulotek.

mt_ignore

W projekcie – oprócz budowy zaplecza technicznego – znalazła się również modernizacja części magazynowo - garażowej, w której oprócz miejsc do napraw i przechowywania pojazdów, zaprojektowano punkt obsługi PSZOK, punkt napraw oraz kącik rzeczy używanych. Stworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz punktu napraw wpisze się w jeden ze szczebli hierarchii postępowania z odpadami, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022, a mianowicie w przygotowanie do ponownego użycia. Budynek garażowy został docieplony, wymieniono elewację, bramy garażowe, stolarkę okienną oraz instalacje elektryczne i c.o. Wymienione zostało też pokrycie dachu. W projekcie dużą rolę pełni też część edukacyjna, pozwalająca zwiększyć świadomość wśród mieszkańców, zachęcić i wskazać właściwe postępowanie z odpadami – nie tylko przez wiedzę, ale również przez zabawę.

mt_ignore

Uzyskane w wyniku realizacji projektu efekty są najlepszym dowodem na to jak potrzebna była reforma struktur przedsiębiorstwa, łącznie ze zmianą formy prawnej tego podmiotu – zwrócił uwagę burmistrz Zbigniew Potyrała. Zrealizowane działania i źródła ich sfinansowania nie byłyby możliwe w przypadku, gdyby ZGK pozostało jednostką budżetową Gminy Twardogóra. Burmistrz podkreślił też znaczenie działań edukacyjnych, prowadzonych w ramach projektu. Gratulując wspaniałych efektów pracy, widocznych szczególnie przez pryzmat realizacji projektu modernizacji PSZOK, burmistrz Zbigniew Potyrała przyłączył się do podziękowań dla wykonawców oraz pozostałych osób, związanych z procesem realizacji tej inwestycji. Następnie skierował na ręce prezes Moniki Strzeleckiej wyrazy uznania dla całej załogi ZGK, szczególnie za zakończenie z sukcesem transformacji organizacyjnej tego podmiotu, a także za zakończenie z sukcesem realizacji tak dużego i znaczącego projektu – ku pożytkowi całej gminnej społeczności.

Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u
Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u
Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u
Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u
Otwarcie PSZOK-u Otwarcie PSZOK-u     

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl