top

Strona główna Aktualności Sesja z jubileuszem
Sesja z jubileuszem
Poniedziałek, 23 Kwiecień 2018 11:54

2018 04 19 xxxvii sesja rm 00519 kwietnia br. odbyła się  XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Inaugurując jej obrady, burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie od 23.03. do 19.04. br.

Informując o dokonanych spotkaniach burmistrz wymienił m. in.: spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie bieżących spraw (23.03.), spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie gminnych inwestycji (28.03.),  spotkanie w sprawie wodociągu przy ul. Wojska Polskiego (29.03.), spotkanie z Dyrekcją Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w celu omówienia stanu i zakresu wszystkich prac, prowadzonych na terenie gminy (05.04.), szkolenie dla dyrektorów szkół gminnych (nowy arkusz organizacyjny, wejście w życie przepisów RODO dot. ochrony danych osobowych, udział szkół w uroczystościach gminnych (9-10.04.), spotkanie w sprawie powołania zespołu ds. edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami (11.04.), spotkanie z klubami sportowymi, działającymi na terenie gmin w sprawie współpracy z  WKS Śląsk Wrocław w sprawie ich inicjatywy, mającej na celu kształtowanie rozwoju sportowego, z równoczesnym wyszukiwaniem młodych talentów wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy (11.04.), udział w Walnym Zebraniu OSP w Grabownie Wielkim (14.04.), udział w spotkaniu z przedstawicielami kół łowieckich działających w naszej gminie dot. nowych uregulowań w sprawie odszkodowań za szkody (18.04.), spotkanie w sprawie przygotowań do tegorocznych dożynek (18.04.), spotkanie w sprawie wykorzystania przez gminę środków na dofinansowanie fotowoltaiki (19.04.), podpisanie (w siedzibie Wojewódzkiej Straży Pożarnej) porozumienia na dostawę sprzętu ratowniczego.
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał udział: II Goszczańskim Koncercie Pasyjnym „Stabat Mater” w kościele parafialnym w Goszczu (25.03.), uroczystym wręczeniu strażakom dyplomów ze szkolenia medycznego (26.03.), obchodach Dnia Służby Zdrowia (06.04.), uroczystej mszy odpustowej w Bukowince i koncercie Teresy Werner w Twardogórze (08.04.), VII Gminnym Konkursie Recytatorskim przedszkolaków (12.04.),  w Festiwalu Przedsiębiorczości w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze (13.04.), a także w X Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej (17.04.).
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał też o działaniach, mających na celu pozyskanie środków na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice. Burmistrz podkreślił z cała stanowczością, że twardogórska Straż Pożarna jest bardzo dobrze przygotowana do jakiejkolwiek akcji ratowniczej: jest przeszkolona – również w zakresie ratownictwa medycznego i jest ubezpieczona.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

  •  zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
  • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
  • wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9.04.2018 r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.RJ1,
  • wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.

Przed samym głosowaniem nad uchwałami burmistrz Potyrała w swoim komentarzu do przedłożonych projektów uchwał budżetowo-finansowych wyjaśnił, że wskutek zaistniałego – prawdopodobnie po raz pierwszy od początku transformacji ustrojowej z 1989 r. – niedoboru rynkowego w zakresie siły roboczej (braku „rąk do pracy”) i wynikającej z tego faktu radykalnej podwyżki stawek roboczogodziny, nastąpił bardzo istotny wzrost kosztów pracy, dla większości zainicjowanych inwestycji gminnych. Kosztorysy, opracowane kilka miesięcy wcześniej okazały się zatem nierealne. Stąd potrzeba urealnienia kosztów tych inwestycji, które – choć w budżecie zaplanowano ze spodziewanym wzrostem – to wskutek zdecydowanie nadspodziewanie większej skali faktycznych zmian w kosztach pracy – wymagają obecnie analizy i  stosownych korekt. W przypadku wielu zadań sytuację komplikuje fakt współfinansowania ich ze źródeł zewnętrznych. Burmistrz jednocześnie podkreślił, że – jego zdaniem – w tym budżecie nie ma zadań niepotrzebnych, każde zadanie zasługuje na realizację. Otwartą kwestia jest termin i kwota, za która można i należy to zrobić. Burmistrz uspokoił, że nie ma zamierzeń do zmiany struktury budżetu i zwiększenia zadłużenia, lecz tylko będą miały miejsce przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami i pozycjami.

W części Wolne wnioski i komunikaty radna Lidia Stanisławska poruszyła kwestię dewastacji przez ciężkie pojazdy Nadleśnictwa Oleśnica odcinka drogi w Chełstowie, wcześniej utwardzonego z funduszu sołeckiego. Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, iż sprawa partycypacji Nadleśnictwa w kosztach remontu wykorzystywanych przez swoje pojazdy dróg na terenie gminy, była przedmiotem dwustronnych rozmów, w ramach których uzyskano zapewnienie o działaniach Nadleśnictwa, mających na celu remont uszkodzonych odcinków dróg.
Następnie burmistrz Zbigniew Potyrała zaprosił na organizowane bądź organizowane przy wsparciu gminy najbliższe imprezy okolicznościowe, które odbędą się w okresie od 1 do 3 maja br., tj. Dzień Flagi RP (02.05.), finał Pielgrzymki Inspektorialnej Ministrantów PIM 2018 (03.05.) oraz „Bieg wokół remizy” (03.05.).
Radny Mieczysław Kowalski złożył wyrazy wdzięczności i szacunku wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej jego zmarłej matki oraz pozostałym – za słowa wsparcia i otuchy.
Przewodniczący Witold Szydełko poinformował, ze na jego ręce wpłynęły sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra: z wykonania budżetu gminy za 2017 r., z rocznego wykonania planu finansów SPZOZ Twardogóra oraz Biblioteki Miasta i Gminy w Twardogórze im. Wł. St. Reymonta, a także informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Twardogóra.
Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Witold Szydełko złożył życzenia i pogratulował burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale z okazji jubileuszu 35-lecia pracy. Przewodniczący Szydełko podkreślił, że nie zna nikogo, kto przez tyle lat poddawany nieustannej społecznej ocenie, zachowałby tak wysokie i odpowiedzialne stanowisko. Wspomniał, ze burmistrz Zbigniew Potyrała był pierwszym burmistrzem Twardogóry, wybranym w wolnych wyborach samorządowych, następnie – po okresie pełnienia funkcji Starosty Powiatu Oleśnickiego – znów powrócił służyć mieszkańcom naszej gminy. Do życzeń dołączyli również uczestniczący w sesji: Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego Alojzy Kulig, twardogórscy radni, sołtysi, kierownicy jednostek gminnych i kierownicy Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Jubilatowi odśpiewano spontaniczne „Sto lat”.

Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej
XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej
XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej XXXVII Sesja Rady Miejskiej  

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl