top

Strona główna Aktualności XXXVI Sesja Rady Miejskiej
XXXVI Sesja Rady Miejskiej
Poniedziałek, 26 Marzec 2018 13:20

2018 03 22 sesja rm 001XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 22 marca br. Realizując jej porządek, burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie od 23.02. do 20.03. br.

Informując o dokonanych spotkaniach burmistrz wymienił m. in.:
28.02.    - spotkanie z ZGK Sp. z o.o. dot. zakupu samochodu-kontenerowca oraz remontu PSZOK-u,
01.03.    - spotkanie w sprawie uzyskania rekomendacji do udziału w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Samorządu”,
02.03.    - spotkanie w sprawie Dni Twardogóry,
04.03.    - udział w programie TV3 (na żywo) „Teraz Wieś”,
05-06.03. - udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Gmin Subregionu Wrocławskiego,
07.03.    - spotkanie dotyczące ochrony terenu budowy krytej pływalni Delfinek w Twardogórze,
08.03.    - spotkanie z Prezesem ZGK Sp. z o.o. w sprawie propozycji taryfy opłat za wodę i ścieki – na najbliższe 3 lata.
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał udział:
24.02.    - Turniej Piłki Nożnej o puchar burmistrza Międzyborza w Twardogórze,
25.02.    - Otwarte Mistrzostwa Twardogóry w halowej piłce nożnej,
02.03.    - II Gminny Konkurs Matematyczny „As” w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim,
02.03.    - spektakl Teatru POZA "Opowieść wigilijna" w hali sportowo-widowiskowej GOSiR,
04.03.    - koncert Zenka Martyniuka z zespołem Akcent,
08.03.    - Dzień Kobiet w Zarządzie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Twardogórze,
10.03.    - zebranie sprawozdawcze OSP Domasławice,
10.03.    - sołeckie obchody Dnia Kobiet w Łazisku,
10.03.    -  regionalne rozgrywki minisiatkówki „KINDER+SPORT”,
11.03.    - Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Chóru Parafialnego „Rapsodia” w Bazylice Mniejszej Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze,
11.03. - Otwarte Mistrzostwa Twardogóry w piłce siatkowej,    
17-18.03. - Krajowe Mistrzostwa IDO HipHop, Electric Boogie, Break Dance, będące eliminacjami do Mistrzostw Europy IDO i Mistrzostw Świata IDO,
18.03.    - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.
Burmistrz wspomniał też o podpisaniu:
27.02.   - wniosków dot. fotowoltaiki przez mieszkańców gminy Twardogóry i Krośnic,
01.03.  - umów dotyczących kanalizacji w Grabownie Małym,
13.03. - umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu budowy ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz – Domasławice oraz o dofinansowaniu działalności wystawienniczej twardogórskiej biblioteki gminnej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu.
Burmistrz Potyrała zaawizował najbliższe przetargi na wykonanie inwestycji i remontów na terenie naszej gminy:
07.03. – ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa parkingu przy ul. Leśnej oraz wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (ul. Leśna) i nr 1451D (ul. Trzebnicka) w Twardogórze” (otwarcie ofert 28.03.);
08.03. – ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie trzech (z czterech) zakresów robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”, wkrótce rozpocznie realizacja zakresu inwestycji, którego wykonawca – wybrany wcześniej w drodze przetargu – podpisał już stosowną umowę;
08.03. – ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz” (otwarcie ofert 28.03.);
19.03. – ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót" (otwarcie ofert 04.04. br.); podjęto decyzje o podziale całego zadania na branże – zamiast wyboru jednego generalnego wykonawcy, co stwarza większe szanse na zakończenie zadania przed końcem wakacji.
Kontynuujac przyjęty porządek obrad, przewodniczący Witold Szydełko poinformował o otrzymaniu Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o opłatach planistycznych.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-Finansowej wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok,
 2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 3. udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Goszczu na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
 4. udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu oraz regulacji wód opadowych przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim,
 5. udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na dofinansowanie  wykonania projektu remontu i zabezpieczenia przed dalszą degradacją kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze,
 6. udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Świętej Magdaleny na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie elewacji wieży kościoła ewangelickiego w Goszczu,
 7. podziału Gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 8. podziału Gminy Twardogóra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 9. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra,
 10. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
 11. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w  roku,
 12. sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok,
 13. sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok,
 14. sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok,
 15. sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok,
 16. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.; burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował radnych przed głosowaniem nad projektem tej uchwały, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra.

W części Wolne wnioski i komunikaty przyjęty został wniosek radnego Przemysława Paprockiego o uzupełnienie braku nawierzchni bitumicznej w dwóch miejscach: przy zbiegu ul. Długiej i ul. Wł. Jagiełły oraz na ul. C.K. Norwida.
Burmistrz Zbigniew Potyrała zabierając głos w tej części obrad złożył wszystkim świąteczne wielkanocne życzenia. Życzenia świąteczne złożył również przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze Witold Szydełko, zamykając sesję.
Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej
XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej XXXVI Sesja Rady Miejskiej   

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl