top

Strona główna Aktualności XXXV Sesja Rady Miejskiej
XXXV Sesja Rady Miejskiej
Czwartek, 01 Marzec 2018 14:09

2018 02 22 sesja rady miejskiej 001XXXV sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 22 lutego br. Zgodnie z jej harmonogramem Burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie od 29.12.2017 r. - 20.02. br. Na wstępie omówił kwestię ewentualnej zmiany w zakresie okręgów wyborczych ze względu na wzrost populacji Moszyc. (O konieczności takiej zmiany poinformowała wcześniej Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu. Jednak już po zakończeniu sesji Delegatura ta, po otrzymaniu z Państwowej Komisji Wyborczej z Warszawy interpretacji odnośnych przepisów - uznała, że nie ma konieczności zmiany okręgów wyborczych w naszej gminie.)
Informując o dokonanych spotkaniach burmistrz wymienił m. in.:
11.01 br. - spotkanie z Dyrekcją Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w celu omówienia stanu i zakresu wszystkich prac, prowadzonych na terenie gminy, a szczególnie: korekty łuku drogi w Goszczu oraz remontu i modernizacji Placu Piastów, a także w sprawie wycinki drzew rosnących po lewej stronie drogi Moszyce - Goszcz;
11.01 - spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie zakończenia semestru, stanu przygotowań do ferii zimowych oraz omówienia spraw bieżących;
15.01 - spotkanie z firmą Sport Track i Saltex w sprawie budowy krytej pływalni w Twardogórze;
16.01 - spotkanie z sołtysami w Chełstowie w sprawie omówienia realizacji zadań w 2017 i planów na rok 2018 oraz ustalenia miejsca tegorocznych dożynek i sprawy organizacyjne;
18.01 - udział w posiedzeniu Społecznej Rady SZPOZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok  2017;
24.01 - udział w posiedzeniu Zarządu gminnego OSP w Twardogórze, podczas którego m. in. Omówiono plany inwestycji remontów, w tym: konieczności pilnej wymiany samochodu strażackiego w Domasławicach;
29.01 - spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie przejęcia gruntu przy Placu Kolejowym oraz wykonania przejazdu i chodnika przy ul. Wrocławskiej;
29.01 - udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
30.01 - spotkanie z firmą Saltex; w tym dniu nastąpiło odstąpieniu od umowy z dnia 27.03.2017 r. o roboty budowlane w zakresie budowy krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”;
01.02 - odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy, w tym: omówienie współpracy z władzami Gminy Twardogóra;
04.02 - zebranie sprawozdawcze za 2017 r. Koła Wędkarskiego nr 24 w Twardogórze;
05.02 - udział - jako przedstawiciel udziałowca (Gminy Twardogóra) - w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o., która będzie rekultywowała składowisko w Grabownie Wielkim;
06.02 - spotkanie organizacyjne w sprawie Dni Twardogóry 2018;
09.02 - zebranie sprawozdawcze Klubu Strzeleckiego FENIKS w Twardogórze, z omówieniem współpracy z samorządem gminnym;
10.02 - zebranie sprawozdawcze OSP Twardogóra;
16.02 - spotkanie z inspektorami nadzorującymi budowę krytej pływalni w Twardogórze – w celu omówienia procedury dalszej realizacji inwestycji;
17.02 - zebranie sprawozdawcze OSP Goszcz i omówienie ubiegłorocznych dokonań i aktualnych potrzeb jednostki;
20.02 - spotkanie z Posłem RP Piotrem Babiarzem – jednym z poruszonym tematów była współpraca ze Stowarzyszeniem Św. Magdaleny w działalności na rzecz renowacji zabytkowego kościoła pałacowego w Goszczu.
Burmistrz wspomniał też o:
- podpisaniu 31.01. porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, na mocy którego możliwy będzie zwrot działki nr 57 w obrębie Grabowno Wielkie, eliminujący konieczność zapłaty 1,5 mln zł;
- odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skarg na zrealizowaną przez władze naszej gminy reformę systemu oświaty.

Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał udział:
05.01 - udział w spotkaniu noworocznym  ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze;
07.01 - Noworoczny Koncert Symfoniczny "Między słowami a muzyką", inaugurujący obchody 725-lecia Twardogóry;
08.01 - Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów Allegretto w sali teatralnej zespołu pałacowego w Goszczu;
09.01 - udział w uroczystym otwarciu przedszkola w Dobroszycach;
09.01 -  udział spotkaniu noworocznym  Zarządu Oddziału ZNP;
10.01 - odbiór elewacji budynków przy ul. Ratuszowej i Placu Piastów w Twardogórze;
13.01 - udział w spotkaniu opłatkowym goszczańskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Goszczu;
21.01 - udział w obchodach Dnia Dziadka i Babci w świetlicy w Łazisku;
25.01 - uroczyste przekazanie Policji dwóch nowych samochodów,
25.01 - spotkanie karnawałowe twardogórskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
03.02 - Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KS "WIWA" Goszcz;
10.02 - bal charytatywny Rady Rodziców szkół i przedszkoli gminnych;
16-18.02 - ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Juniorek w hali GOSiR w Twardogórze;
18.02 - Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego;
18.02 - Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich gminy Twardogóra o Puchar Burmistrza – w świetlicy w Łazisku.
Burmistrz ponadto:
- poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargach na realizację dwóch etapów kanalizacyjnej sanitarnej w Grabownie Małym;
- zaawizował dostawę jabłek – tym razem do dystrybucji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz potrzebujących.
W kolejnej części swojego wystąpienia burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił radnym informacje nt. budowy krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek. Burmistrz przypomniał historię – zarówno wyłonienia wykonawcy, jak i realizacji, z uwzględnieniem pierwotnie zgłaszanych ofert, w tym: kwot i terminów; burmistrz zastrzegł, iż ostateczne kwoty aktualnego zaawansowania tej inwestycji będą znane po zakończeniu trwających prac inwentaryzacyjnych i sporządzeniu protokół inwentaryzacji oraz po zakończeniu ostatecznych odbiorów tej części robót, która została wykonana. Następnie wskazał przewidywane dalsze działania, mające na celu zakończenie tej inwestycji. Burmistrz Zbigniew Potyrała uspokoił radnych, że obecnie nie jest zagrożona żadna z dotacji na realizację tej inwestycji – ani z budżetu Województwa Dolnośląskiego, ani ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Burmistrz przekazał następnie radnym treść pisma Prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego informującego, że gmina miejsko-wiejska Twardogóra uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju oraz wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
 2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 3. zmiany Uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra,
 4. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Twardogóra publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
 5. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
 6. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
 7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra,
 8. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze,
 9. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze,
 10. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra,
 11. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra,
 12. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra,
 13. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania,
 14. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 15. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych,
 16. przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.

Rekomendując tę ostatnią uchwałę burmistrz Zbigniew Potyrała wyjaśnił, że w ramach porozumienia z Powiatem Oleśnickim gmina zostanie inwestorem zastępczym inwestycji o następującym zakresie: chodnik w Grabownie Wielkim, chodnik przy drodze powiatowej na odcinku ul. Wrocławskiej w Twardogórze (przejazd kolejowy), chodnik i nakładka bitumiczna na drodze powiatowej na odcinku ul. Leśnej i Trzebnickiej w Twardogórze. Z kolei Powiat przekaże dotację celową na chodnik w Grabownie Wielkim oraz na wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej w Twardogórze przy ul. Leśnej i Trzebnickiej. Pozostała część tych prac zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy. Powiat dofinansuje też koszt dokumentacji prac polegających na przebudowie nawierzchni na drodze powiatowej: na odcinku Grabowno Wielkie – Twardogóra, a także na odcinku Leśne Domy - Brodowce.

Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XXXV Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XXXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl