top

Strona główna Aktualności Dwuczęściowa XXXIII Sesja Rady Miejskiej
Dwuczęściowa XXXIII Sesja Rady Miejskiej
Piątek, 17 Listopad 2017 14:09

IMG 1543Tym razem w połowie miesiąca, tj. 16.11. br., odbyło się pierwsze posiedzenie w ramach XXXIII sesji Rady Miejskiej w Twardogórze. Zgodnie z jej harmonogramem Burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie od 27.10. - 16.11. br.

Informując o dokonanych spotkaniach burmistrz wymienił m. in.: spotkanie z dyrektorami szkół (27.10.), spotkanie wiejskie w Grabownie Małym (28.10.), spotkanie z komendantami policji i straży pożarnej w sprawie zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie Dnia Wszystkich Świętych oraz spotkanie z mieszkańcami  sprawie wymiany kotłów opalanych w sposób tradycyjny na kotły wykorzystujące paliwa niskoemisyjne (30.10.), całodzienna wizyta Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - wizytacja placówek oświatowych (02.11.), spotkanie (03.11. i 15.11.) z firmą SALTEX w sprawie realizacji budowy krytej pływalni oraz (też 03.11.) spotkanie z firmą STRABAG w sprawie zakończenia rozbudowy odcinka drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa, spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sprawie przejęcia usług bieżącej eksploatacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy przez służby gminne (06. i 13.11.), spotkanie z Prezesem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Mariuszem Kirykiem i dyrektorami szkół – w sprawie współzawodnictwa szkół dolnośląskich (07.11.), spotkanie w ZGM z mieszkańcami dotyczycące budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 14, spotkanie z HPS dotyczące sprawy nabycia budynku w Będzinie – na potrzeby integracji społeczności sołeckiej (09.11.), konferencja z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy – w sprawie form pomocy przedsiębiorcom niepełnosprawnym (13.11.), spotkanie Komitetu Honorowego obchodów 725-lecia Twardogóry w sprawie propozycji programu obchodów tego jubileuszu (15.11.).

 mt_ignore

Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał udział: 27.10. - finał III Twardogórskiego Wielkiego Dyktanda w bibliotece, 08.11. – uroczysty odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”, 10.11. - wręczenie medali 11 parom z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, 11.11. - uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz za mieszkańców naszej gminy, odprawiona w twardogórskiej Bazylice oraz recital Roberta Janowskiego z zespołem, 16.11. – uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej Nr 2.
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał też o akcji gaśniczej i niezwłocznie podjętych działaniach, mających na celu zapewnieniu przez władze i służby gminne wszelkiej niezbędnej pomocy pogorzelcom, w związku z pożarem budynku przy ul. Reja w Goszczu 09.11. br.  Na zakończenie swojego wystąpienia w tej części obrad burmistrz przypomniał o upływającej właśnie tego dnia, tj. 16 listopada, 3. rocznicy wyborów samorządowych, w wyniku których wyłoniono samorządowe władze naszej gminy obecnej kadencji. Z tej okazji złożył radnym życzenia jak najlepszych efektów misji  pracy na rzecz społeczeństwa. Przewodniczący Witold Szydełko, w imieniu Rady Miejskiej w Twardogórze - odwzajemnił te życzenia.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju oraz wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni podjęli pod obrady przedłożone projekty uchwał. W dyskusji na projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017, radny Przemysław Paprocki wyraził swoje wątpliwości co do celowości kwoty przeznaczonej na noworoczny koncert symfoniczny z okazji 725-lecia nadania praw miejskich Twardogórze, uważając, iż charakter muzyki zawęża zakres osób zainteresowanych uczestnictwem w takim wydarzeniu do węższego grona melomanów. Podejmując ten wątek radny Mieczysław Kowalski przypomniał, że podczas obrad Komisji Budżetowo-Finansowej omówiono wszystkie proponowane zmiany w budżecie, jednak pragnie zwrócić uwagę na podaną wówczas informację o kwocie 21.525 zł, stanowiącej odzyskaną przez Gminę z tytułu zwrotu za odwołany koncert Andrzeja Piasecznego. Rekomendując projekt ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018 burmistrz Zbigniew Potyrała przypomniał, iż jest to czwarty rok niepodwyższania podatku od nieruchomości mieszkańcom naszej gminy – w konsekwencji jego własnej deklaracji niepodnoszenia tej stawki.

mt_ignore

Przed głosowaniem uchwał w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim – burmistrz Zbigniew Potyrała posiłkował się prezentacją graficzną aktualnego stanu gminnych placówek oświatowych i związanych z tym nakładów poniesionych na poprawę standardu ich wykończenia i wyposażenia. Burmistrz nawiązał do wspomnianej wcześniej całodziennej wizyty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który wysoko ocenił stan przygotowania placówek do roku szkolnego. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
 2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 3. ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018,
 4. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
 5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
 7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu,
 8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim,
 9. zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101901D,
 10. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2017 r. Nr NK-N.4131.141.9.2017.RJ1.

mt_ignore

W części „Wolne wnioski i komunikaty” radny Andrzej Drapiewski podziękował burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale za skuteczną interwencję w sprawie usunięcia powalonych wiatrem gałęzi ze ścieżki edukacyjnej celem jej udrożnienia. Radny Przemysław Paprocki zasygnalizował zgłoszoną przez mieszkankę Gminy Twardogóra konieczność weryfikacji w zakresie dowodu dzieci do szkół, gdyż - wg jej wiedzy – z autokaru, przewożącego dzieci do szkoły, korzystają (za symboliczną opłatą) również dorośli przemieszczający się tą trasą. Burmistrz zadeklarował wyjaśnienie tej sprawy. Radny Mieczysław Kowalski ponowił swoje wcześniejsze zgłoszenie (dedykowane obecnym na sali radnym powiatowym), dotyczące nieakceptowalnego - zdaniem radnego - stanu drogi powiatowej między Twardogórą a Grabownem Wielkim, stwarzającego zagrożenie dla korzystających z tej trasy użytkowników. Podobny problem zgłosił też radny Andrzej Drapiewski – w odniesieniu do odcinka drogi Grabowno Wielkie – Dobroszyce. Przewodniczący Witold Szydełko ogłosił następnie przerwę w obradach do dnia 23.11. br.

Po wznowieniu obrad 23.11. br. radni przyjęli uchwały w sprawie:

 1. uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018,
 2. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra.

Odnosząc się z kolei do kolejnego z rozpatrywanych projektów, tj. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, zastępca burmistrza Ryszard Gąsior oświadczył, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra, zmienionego bezpośrednio wcześniej podjętą uchwałą w tej sprawie. W przeprowadzonym po zakończeniu dyskusji głosowaniu radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w rekomendowanym brzmieniu. Burmistrz Ryszard Gąsior wyjaśnił, że podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, jest warunkiem, umożliwiającym wystąpienie do obecnego właściciela tej działki – tj. do (obecnie) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencji Nieruchomości Rolnych) - o zwrot tej działki Gminie Twardogóra. Decyzja władz Ośrodka w tej kwestii zapadnie do końca roku. Poprzedzą ją rozmowy, które z ramienia naszego samorządu prowadzić będzie zastępca burmistrza Ryszard Gąsior, który - w związku z pytaniem radnego Andrzeja Drapiewskiego - zaznaczył, iż w przypadku, gdy Ośrodek nie zgodzi się na zwrot działki, Gmina Twardogóra będzie musiała zapłacić za nią ok. 1,5 mln zł.
W dalszej części przewidzianej na interpelacje i zapytania radny Mieczysław Kowalski zapytał o aktualny stan realizacji harmonogramu budowy krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek". Burmistrz Ryszard Gąsior, poinformował, iż z uwagi na to, że prace na tej budowie nie są prowadzone zgodnie z jej harmonogramem, zwrócono się do firmy wykonawczej o przedstawienie władzom gminnym planu naprawczego, który umożliwi wyeliminowanie powstałych zaległości. Plan taki został przedłożony i od tego momentu prowadzone są w cyklu tygodniowym narady monitorujące, podczas których dokonywana jest ocena, czy plan naprawczy jest realizowany i czy zaległości nie narastają. Burmistrz przyznał, że istnieje zagrożenie zakończenia budowy w umownym terminie, tj. 03.01.2018 r. Z uwagi na uzależnienie tempa prac od warunków atmosferycznych nie jest obecnie możliwe oszacowanie ostatecznej wielkości opóźnienia.
W części „Wolne wnioski i komunikaty” burmistrz Ryszard Gąsior poinformował o zakładach pracy, które w roku 2018 dokonają zatrudnienia osób skazanych w celu wykonania prac społecznie-użytecznych, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (4 osoby) oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze (2 osoby). Przewodniczący Witold Szydełko z kolei zaproponował instalację na terenie miasta instalacji monitorującej i prezentującej na bieżąco stan jakości powietrza w Twardogórze. Burmistrz Gąsior przyjmując zgłoszenie nadmienił, iż stan jakości powietrza jest obecnie rejestrowany i prezentowany (na bieżąco) na stronie internetowej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Radna Lidia Stanisławska – nawiązując do wspierania przez samorząd wymiany przez mieszkańców palenisk tradycyjnych na niskoemisyjne - zwróciła uwagę na związane z tym uciążliwości formalno-prawne, warunkujące udzielenie tej pomocy. Burmistrz Gąsior poinformował, że są to wymagania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie krótko omówił zasady ubiegania sie o dotacje na ten cel. Wyjaśniał też na bieżąco zgłaszane przez radnych kwestie technicznego kryterium kwalifikowalności określonego typu paleniska (a nie rodzaju opału), jako podstawy wnioskowania  o dotację.
Radny Mieczysław Kowalski poruszył kwestię konieczności prowadzenia na terenie naszej gminy monitoringu odpadów poprodukcyjnych. Związane jest to z podejrzeniami o spalanie tego typu odpadów. Radny Kowalski poruszył też kwestię wysokich kosztów zmiany sposobu ogrzewania mieszkań, w tym również mieszkań w budynkach wielorodzinnych. W związku z tym podczas swoich rozmów z burmistrzem Zbigniewem Potyrałą powstał pomysł, który radny Kowalski poddaje teraz pod rozwagę obradującym - by twardogórski samorząd zastosował formę motywacji analogiczną, jak w przypadku akcji budowy przyłączy kanalizacyjnych, gdzie gmina dopłacała określoną część kosztów tych robót, przynajmniej w zakresie doprowadzenia instalacji gazowej do budynków mieszkalnych. Burmistrz Gąsior wyjaśnił, że mieszkańcy lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych mogą ubiegać się o dotację  w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (patrz: LINK DO REGULAMINU) po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu.


Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII Sesja Rady Miejskiej
XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII Sesja Rady Miejskiej    

Tym razem w połowie miesiąca, tj. 16.11. br., odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Zgodnie z jej harmonogramem Burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie od 27.10. - 16.11. br. Informując o dokonanych spotkaniach burmistrz wymienił m. in.:

27.10. - spotkanie z dyrektorami szkół,

28.10. - spotkanie wiejskie w Grabownie Małym,

30.10. - spotkanie z komendantami policji i straży pożarnej w sprawie zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie Dnia Wszystkich Świętych oraz spotkanie z mieszkańcami  sprawie wymiany kotłów opalanych w sposób tradycyjny na kotły wykorzystujące paliwa niskoemisyjne,

02.11. – całodzienna wizyta Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - wizytacja placówek oświatowych,

03.11. - spotkanie (również 15.11.) z firmą SALTEX w sprawie realizacji budowy krytej pływalni oraz spotkanie z firmą STRABAG w sprawie zakończenia rozbudowy odcinka drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa,

06. i 13.11. - spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sprawie przejęcia usług bieżącej eksploatacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy przez służby gminne,

07.11. - spotkanie z Prezesem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Mariuszem Kirykiem i dyrektorami szkół – w sprawie współzawodnictwa szkół dolnośląskich,

08.11. - spotkanie w ZGM z mieszkańcami dotyczycące budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 14,

09.11. - spotkanie z HPS dotyczące sprawy nabycia budynku w Będzinie – na potrzeby integracji społeczności sołeckiej,

13.11. - konferencja z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy – w sprawie form pomocy przedsiębiorcom niepełnosprawnym,

15.11. – spotkanie Komitetu Honorowego obchodów 725-lecia Twardogóry w sprawie propozycji programu obchodów tego jubileuszu.

Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał udział:

27.10. - finał III Twardogórskiego Wielkiego Dyktanda w bibliotece

08.11. – uroczysty odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”

10.11. - wręczenie medali 11 parom z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego,

11.11. - uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz za mieszkańców naszej gminy, odprawiona w twardogórskiej Bazylice oraz recital Roberta Janowskiego z zespołem,

16.11. – uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej Nr 2.

Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał też o akcji gaśniczej i niezwłocznie podjętych działaniach, mających na celu zapewnieniu przez władze i służby gminne wszelkiej niezbędnej pomocy pogorzelcom, w związku z pożarem budynku przy ul. Reja w Goszczu 09.11. br.  Na zakończenie swojego wystąpienia w tej części obrad burmistrz przypomniał o upływającej właśnie tego dnia, tj. 16 listopada, 3. rocznicy wyborów samorządowych, w wyniku których wyłoniono samorządowe władze naszej gminy obecnej kadencji. Z tej okazji złożył radnym życzenia jak najlepszych efektów misji  pracy na rzecz społeczeństwa. Przewodniczący Witold Szydełko, w imieniu Rady Miejskiej w Twardogórze - odwzajemnił te życzenia.

W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju oraz wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni podjęli pod obrady przedłożone projekty uchwał. W dyskusji na projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017, radny Przemysław Paprocki wyraził swoje wątpliwości co do celowości kwoty przeznaczonej na noworoczny koncert symfoniczny z okazji 725-lecia nadania praw miejskich Twardogórze, uważając, iż charakter muzyki zawęża zakres osób zainteresowanych uczestnictwem w takim wydarzeniu do węższego grona melomanów. Podejmując ten wątek radny Mieczysław Kowalski przypomniał, że podczas obrad Komisji Budżetowo-Finansowej omówiono wszystkie proponowane zmiany w budżecie, jednak pragnie zwrócić uwagę na podaną wówczas informację o kwocie 21.525 zł, stanowiącej odzyskaną przez Gminę z tytułu zwrotu za odwołany koncert Andrzeja Piasecznego. Rekomendując projekt ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018 burmistrz Zbigniew Potyrała przypomniał, iż jest to czwarty rok niepodwyższania podatku od nieruchomości mieszkańcom naszej gminy – w konsekwencji jego własnej deklaracji niepodnoszenia tej stawki. Przed głosowaniem uchwał w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim – burmistrz Zbigniew Potyrała posiłkował się prezentacją graficzną aktualnego stanu gminnych placówek oświatowych i związanych z tym nakładów poniesionych na poprawę standardu ich wykończenia i wyposażenia. Burmistrz nawiązał do wspomnianej wcześniej całodziennej wizyty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który wysoko ocenił stan przygotowania placówek do roku szkolnego. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

1)   zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,

2)   zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,

3)   ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018,

4)   ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,

5)   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych,

6)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,

7)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu,

8)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim,

9)   zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101901D,

10)             wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2017 r. Nr NK-N.4131.141.9.2017.RJ1.

W części „Wolne wnioski i komunikaty” radny Andrzej Drapiewski podziękował burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale za skuteczną interwencję w sprawie usunięcia powalonych wiatrem gałęzi ze ścieżki edukacyjnej celem jej udrożnienia.

Radny Przemysław Paprocki zasygnalizował zgłoszoną przez mieszkankę Gminy Twardogóra konieczność weryfikacji w zakresie dowodu dzieci do szkół, gdyż - wg jej wiedzy – z autokaru, przewożącego dzieci do szkoły, korzystają (za symboliczną opłatą) również dorośli przemieszczający się tą trasą. Burmistrz zadeklarował wyjaśnienie tej sprawy.

Radny Mieczysław Kowalski ponowił swoje wcześniejsze zgłoszenie (dedykowane obecnym na sali radnym powiatowym), dotyczące nieakceptowalnego - zdaniem radnego - stanu drogi powiatowej między Twardogórą a Grabownem Wielkim, stwarzającego zagrożenie dla korzystających z tej trasy użytkowników. Podobny problem zgłosił też radny Andrzej Drapiewski – w odniesieniu do odcinka drogi Grabowno Wielkie – Dobroszyce. Przewodniczący Witold Szydełko ogłosił następnie przerwę w obradach do dnia 23.11. br.

Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

1)        uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018,

2)        uchwalenia   zmiany   Studium   uwarunkowań   i   kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra,

3)        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra,

W części przewidzianej na interpelacje i zapytania.

W części „Wolne wnioski i komunikaty” .

 

aktualizacja: Środa, 29 Listopad 2017 08:05
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl