top

Strona główna Aktualności XXXII Sesja Rady Miejskiej
XXXII Sesja Rady Miejskiej
Piątek, 27 Październik 2017 14:39

IMG 0099XXXII posiedzenie Rady Miejskiej w Twardogórze odbyło się 26 października br. Poprzedzając sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra ze swojej pracy w okresie od 29.09. do 26.10. br., przekazana została Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie: analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 r. oraz analizy oświadczeń majątkowych osób

zobowiązanych do ich złożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra. Następnie Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował o wskazaniu - na zapytanie Sądu Rejonowego w Oleśnicy - podmiotów zainteresowanych zatrudnieniem osób skazanych w celu wykonania prac społecznie-użytecznych, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

mt_ignore

Informując o dokonanych spotkaniach burmistrz wymienił m. in.: spotkanie z przedstawicielami firmy SALTEX w sprawie realizowanej budowy krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”(29.09.), podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dotację na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Twardogóra w roku 2017” (10.10.), Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z posiedzeniem Zarządu Województwa (12.10.), podpisanie umowy dotycząca rozbudowy świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej (23.10.), a także spotkanie (20.10.) z kierownictwem firmy STRABAG w sprawie planowanego na 8.11. br. uroczystego odbioru (z udziałem m. in. Wojewody i Marszałka Województwa) robót inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Sądrożyce – Dąbrowa. Burmistrz wskazał na nieprzewidziane okoliczności i uwarunkowania techniczne, w efekcie których uległ przesunięciu termin zakończenia prac, tj. m. in. na nieujawniony wcześniej w żadnej dokumentacji fragment bardzo starego nieczynnego rurociągu azbestowo-cementowego o przekroju 300 mm, który wskutek napływu wody samoczynnie zaczął pełnić funkcję drenażu, powodując wybicie części podbudowy nowej drogi, co przesądziło o konieczności przeprowadzenia wielu dodatkowych prac.
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał udział (osobiście lub z udziałem swojego zastępcy Ryszarda Gąsiora):

 • 30.09. - Turniej siatkarski w ramach cyklu Volleymania, sadzenie krzewów w Goszczu oraz  Festyn w Dąbrowie;
 • 02.10. - otwarcie Filii Wydziału Komunikacji w Twardogórze;
 • 06.10. - otwarcie wystawy fotograficznej pokonkursowej „Drzewa z Doliny Baryczy w barwach czterech pór roku” i wręczenie nagród laureatom tego konkursu - w bibliotece gminnej;
 • 08.10. - otwarcie świetlicy w Goli Wielkiej;
 • 12.10. - uroczystość wręczania Dolnośląskich Kluczy Sukcesu w Pałacu w Krobielowicach
 • 13.10. - gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, a ponadto Święto Szkoły Podstawowej Nr 2 (18.10.) i uroczystości pasowania na ucznia w szkołach podstawowych: w Goszczu (20.10.) i w Grabownie Wielkim (23.10.).

mt_ignore

W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju oraz wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
 2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 3. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sosnówka w gminie Twardogóra,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra,
 6. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra,
 7. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania.

W części przewidzianej na interpelacje i zapytania radny Andrzej Drapiewski zwrócił się do burmistrza w kwestii należącego do ILPEI biurowca przy rondzie Solidarności. Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, że władze tej firmy zadeklarowały uwzględnienie w swoim budżecie kosztów poprawy wizerunku elewacji tego budynku. Zwrócił uwagę, iż uzyskanie przez firmę pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych na tym terenie i rozpoczęcie prac, stwarzają nadzieję na oczekiwany przez mieszkańców efekt.

mt_ignore

Radna Agnieszka Szydełko poruszyła temat posadowienia przy cmentarzu dodatkowego kontenera na odpady dedykowane (plastykowe i szklane), postulując pozostawienie go na stałe, a nie tylko na okres obchodów Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych. Burmistrz zadeklarował przedstawić tę propozycję gospodarzowi cmentarza, czyli proboszczowi Parafii Twardogóra. Przewodniczący Witold Szydełko zaproponował, by takie działanie nastąpiło również w odniesieniu do cmentarzy na terenach wiejskich.

W części „Wolne wnioski i komunikaty” burmistrz Zbigniew Potyrała zaprosił radnych na 8.11. na uroczysty odbiór prac przy przebudowie drogi Sądrożyce – Dąbrowa, z przebudową skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo, a także na gminne obchody Święta Niepodległości, które uświetni występ znanego muzyka Roberta Janowskiego.
Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XXX Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII Sesja Rady Miejskiej
XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII Sesja Rady Miejskiej    

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl