top

Strona główna Aktualności XXXI Sesja Rady Miejskiej
XXXI Sesja Rady Miejskiej
Piątek, 06 Październik 2017 12:55

IMG 9738W czwartek 28 września odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Realizując porządek obrad Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 1 września br.

Spośród spotkań i ważnych wydarzeń burmistrz omówił:

 • wizytę (5 września) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbary Nowak-Obelindy i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej - w związku z koncepcją zagospodarowania Placu Piastów i (przy okazji) lustracją odebranej inwestycji w Goszczu;
 • podpisanie (6 września) ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy aktu notarialnego kupna budynku (po byłem szkole podstawowej)  przy Placu Piastów - budynek wraz z terenem jest już własnością naszej gminy i zostanie przeznaczony na cele publiczne, związane z działalnością gminy;
 • spotkanie (tego samego dnia) z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Tadeuszem Sroką, z uwagi na szansę na przejęcie przez naszą gminę usługi utrzymania dróg wojewódzkich (finansowanych przez środki DSDiK), co powinno zaowocować poprawą stanu dróg i poprawą sprawności zarządzania nimi;
 • 8, 22 i 26 września - spotkania z kierownictwem firmy SALTEX, w trakcie których omówiono realizację harmonogramu budowy krytej pływalni „Delfinek”; podobne spotkanie tego dnia było z firmą STRABAG, a z kierownictwem robót na terenie Twardogóry omawiano wszystkie problemy, wszystkie ewentualne zagrożenie związane z realizacją inwestycji;
 • spotkanie (11 września) zastępcy burmistrza Ryszarda Gąsiora z przedstawicielami PGNIG, w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 20 września w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego, podczas którego burmistrz Potyrała zaprezentował najnowsze osiągnięcia i zamierzenia naszej Gminy, a zebrani pozytywnie ocenili działania zarządu Gminy w kwestiach dotyczących rolnictwa;
 • spotkanie (20 września)w siedzibie ZGK sp. z o.o. z pracownikami ZGK, w którym uczestniczył burmistrz MiG Twardogóra – omówiono petycję, skierowaną do Rady Miejskiej w Twardogórze, plany inwestycyjne, także nowe inwestycje, związane z punktem przyjęcia odpadów na ul. Wrocławskiej oraz związane z bieżącą funkcjonowaniem firmy, a ponadto kwestie perspektywy ewentualnych podwyżek, płatności, premii oraz potrzebie unowocześniania taboru i sprzętu;
 • zorganizowane 25 września w gminie Prusice spotkanie w sprawie klastrów energetycznych, tj. możliwości produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne gmin, co znacznie obniża koszty jej pozyskiwania;
 • spotkanie 27 września - w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

mt_ignore

Wśród najistotniejszych uroczystości i imprez burmistrz Zbigniew Potyrała wymienił:

 • 4 września - rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach podstawowych w gminie oraz otwarcie nowego oddziału przedszkolnego przy ul. Batorego (przy SP2);
 • 9 września: turniej tenisowy Memoriał Jana Kuliga, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Twardogórze i Festyn rodzinny w Sosnówce;
 • 10 września - Msza św. Odpustowa w Goszczu;
 • 14-16 września - V Międzynarodowy Turniej Juniorek w Piłce Siatkowej;
 • 15 września - spektakle w ramach Teatru Ulicznego na twardogórskim Rynku;
 • 17 września - Międzynarodowy Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 • w Twardogórze i odpust w Grabownie Małym ;
 • 18 września - uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu;
 • 19 września:     Gala Finałowa Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd”, połączona z uroczystością wręczenia certyfikatu dla naszego Urzędu MiG, w Jabłonnej pod Warszawą, a także uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu „Wzorowa Gmina”, połączona
 • z wręczeniem statuetki i stosownego certyfikatu dla naszej Gminy (w dziedzinie organizacji sportu) - na Zamku Topacz  (w Ślęzy k. Kobierzyc);
 • 20 września Dzień Przedszkolaka;
 • 21 września – festyn rodzinny "Taaaka Ryba" w Goszczu.

W zasadniczej części sesji radni rozpatrzyli przedłożone projekty uchwał. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju oraz wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy na rok 2017,
 2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 3. zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 4. powołania Komitetu Honorowego obchodów 725–lecia nadania praw miejskich miastu Twardogóra,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.,
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska,
 7. przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.

mt_ignore

W części obrad poświęconej interpelacjom i zapytaniom radny Przemysław Paprocki zapytał, czy dotrzymany zostanie terminy zakończenia przebudowy drogi  Sądrożyce – Dąbrowa, czyli jak długo będzie zamknięta ulica Oleśnicka. Radny zwrócił uwagę, że według dokumentacji projektu ulica nie powinna być zamknięta, tylko powinien być prowadzony ruch wahadłowy. Kolejne zapytanie radnego Paprockiego dotyczyło budowy krytej pływalni "Delfinek" – radnego niepokoi sygnalizowany przez mieszkańców okolicznych posesji ogólnie panujący nieład na terenie inwestycji. Trzecia kwestia poruszona przez radnego Paprockiego dotyczyła składanego przez niego wniosku o przemalowanie pasów na ul. Oleśnickiej w okolicach Ilpei, gdzie jezdnia jest wyjątkowo niebezpieczna.
Odpowiadając na pierwsze pytanie burmistrz Zbigniew Potyrała wyjaśnił, że projekt organizacji ruchu został zmieniony z uwagi na to, że w trakcie prac odkopane zostały instalacje, których nie było na planach. Uniemożliwiło to prowadzenie ruchu wahadłowego. Zatwierdzony został zatem nowy projekt realizacji ruchu - z zamknięciem całego ronda. Aktualnie przewiduje się, że termin przywrócenia ruchu na ul. Oleśnickiej powinien nastąpić około 15 października br., a termin zakończenia prac - 20 października br. Jeśli chodzi o drugą uwagę bałaganu na budowie "Delfinka", to burmistrz wyjaśni tę sprawę z podwykonawcą inwestycji. Odnośnie pasów na ul. Oleśnickiej, burmistrz wyjaśnił, że leży to w kwestii Powiatowego Zarządu Dróg, jednakże jest przekonany, iż sprawa zostanie rozwiązana wraz z zakończeniem inwestycji przy ul. Oleśnickiej.
Burmistrz Zbigniew Potyrała, nawiązując do informacji o przyznaniu certyfikatów konkursowych, o których wspominał przy relacji z uroczystości, uzupełnił te informacje o wskazanie osób szczególnie zasłużonych dla każdego z tych sukcesów: w przypadku wyróżnienia w konkursie "Wzorowa Gmina" jest to Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze Jan Świerad, a w przypadku konkursu "Przyjazny Urząd" – Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra Janina Czekajło.
W części sesji, przeznaczonej na wolne wnioski oraz komunikaty, burmistrz Zbigniew Potyrała – jako niespodziankę – zaprezentował zebranym pokaz 2,5 minutowego spotu promującego naszą gminę, nad którym prace niedawno zostały zakończone. Udostępnienie tego filmu nastąpi za pośrednictwem portali internetowych. Burmistrz poinformował, że trwają jeszcze prace nad drugim filmem, który będzie trwał ok. 10-12 minut i ma być jednym z przedsięwzięć towarzyszących obchodom 725-lecia nadania praw miejskich Twardogórze. Film ten będzie krótką, ale treściwą prezentacją dorobku dwóch pokoleń. Burmistrz zwrócił uwagę, że bez inwestycji - zarówno tych wcześniejszych, zrealizowanych jeszcze w latach 80-90 (za poprzedniego zarządu gminy) jak i tych, które teraz są realizowane – tak atrakcyjne pokazanie tego dorobku w spocie nie byłoby możliwe. Zatem film jest swoistym ukłonem w stronę wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozwoju Twardogóry.

mt_ignore

Kontynuując tę część sesji Przewodniczący Witold Szydełko poinformował, że Stowarzyszenie Świętej Magdaleny otrzymało dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 370 770,60 zł na remont dachu zabytkowego kościoła pałacowego w Goszczu.
Burmistrz Potyrała zapowiedział mające nastąpić 2. października br. otwarcie Referatu Wydziału Komunikacji i Dróg w Twardogórze przy ul. 1-go Maja 2 w budynku Centrum Usług Wspólnych.
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego Radny Mieczysław Kowalski zwrócił się z postulatem, by władze Gminy wystosowały do mieszkańców apel o niespalanie odpadów w domowych i zakładowych piecach do tego nieprzystosowanych. Prośba ta dotyczy również propagowania takiego zachowania wśród mieszkańców i przedsiębiorców. Burmistrz Potyrała zapewnił, że na stronie internetowej Gminy ukaże się stosowny apel, sygnowany przez Radę Miejską. Przy okazji burmistrz wyraził zadowolenie z dużego zainteresowania wśród mieszkańców naszej gminy „Regionalnym Programem Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, na realizację którego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przeznaczono dofinansowanie w wysokości 20,717 mln zł przy całkowitym, koszcie projektu  24,374 mln zł co oznacza, że w 14 gminach (w tym w Gminie Twardogóra) zamontowanych zostanie łącznie ponad 600 mikroinstacji, czyli ok. 40 w każdej gminie. Poinformował też o opublikowaniu uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze dotyczącej regulaminu wymiany pieców i zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek podpisze zarządzenie o możliwości składania wniosków o wymianę ich na piece wyższej generacji (gazowe lub elektryczne). Burmistrz wyraził przekonanie, że te działania w znaczny sposób poprawią nasze środowisko.

Treść protokołu z posiedzenia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXXI Sesja Rady Miejskiej XXXI Sesja Rady Miejskiej XXXI Sesja Rady Miejskiej XXXI Sesja Rady Miejskiej XXXI Sesja Rady Miejskiej XXXI Sesja Rady Miejskiej

 

24,374
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl