top

Strona główna Aktualności XXX Sesja Rady Miejskiej
XXX Sesja Rady Miejskiej
Poniedziałek, 11 Wrzesień 2017 11:05

IMG 8402XXX sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 31 sierpnia. Obrady sesji poprzedziło uroczyste ślubowanie i wręczenie stosownego aktu nominacji Lidii Szydełko, która tym samym stała się nauczycielem mianowanym. Następnie burmistrz Zbigniew Potyrała złożył wyrazy podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnie dokonania oraz aktualny stan placówek – dyrektorom gminnych szkół – w związku z upływem ich kadencji. Specjalne listy gratulacyjne otrzymali: Renata Gąsior, Maria Lidia Gerus, Edyta Pciak – Rogala, Renata Szmajek i Magdalena Żerebecka.
Z kolei burmistrz wręczył akty powierzenia z dniem 1 września br. gminnych placówek szkolnych nowym dyrektorom, wyłonionym w drodze zakończonych wcześniej konkursów. Stosowne nominacje – wraz z życzeniami pomyślności w realizacji swojej misji - otrzymali: Agata Nikolin – Mrowicka (SP w Grabownie Wielkim), Zofia Jelonek (SP w Goszczu), Dorota Siemaszko – Babij (SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze).

mt_ignoreNawiązując do niedawnej uroczystości dożynek gminnych w Olszówce burmistrz zwrócił uwagę, iż sprawdza się pomysł realizacji dożynek na terenie wiejskim, na terenie poszczególnych sołectw. Dożynki w Olszówce burmistrz uznał, za niezwykle udane, co znalazło potwierdzenie we wszystkich usłyszanych opiniach na ten temat. Najcenniejszą (budzącą szacunek i uznanie) wartość organizacji imprez dożynkowych na terenie wiejskim jest mobilizacja sołeckiej społeczności – zarówno w samej Olszówce, jak i w całej gminie, czego m. in. przejawem były odświętny wystrój obejść domostw, a także reprezentacyjnych miejsc w gminie. Za wspaniałe przygotowanie Olszówki na przyjęcie gości dożynkowych burmistrz Potyrała podziękował sołtysowi Stanisławowi Marszałkowi, a także mieszkańcom tego sołectwa. Słowa podziękowania burmistrz skierował też do pozostałych osób najbardziej zaangażowanych w organizacje i pomyślny przebieg twardogórskiego Święta Plonów w 2017 roku, tj. Sekretarzowi Miasta i Gminy Twardogóra Janinie Czekajło, dyrektorowi Janowi Świeradowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dyrektor Beacie Pięcie wraz z pracownicami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze. Zamykając sekwencję gminnych dożynek burmistrz Potyrała podziękował wszystkim sołtysom za udział i wręczył nagrody (dyplom i bon pieniężny) w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 2017 roku: Sołectwu Sosnówka – I miejsce, Sołectwu Bukowinka – II miejsce oraz Sołectwu Grabowno Małe – III miejsce. Wieniec z Grabowna Małego zwyciężył jednocześnie w głosowaniu gremium sołtysów na najładniejszy wieniec dożynkowy. Burmistrz wyraził uznanie i podziękowanie twórcom wieńców, szczególnie tym, którzy ofiarnie i z artystycznym zacięciem samodzielnie wykonali swoje dzieła. Pozostałe sołectwa za udział w konkursie otrzymały również dyplomy i bony pieniężne.

mt_ignoreRozpoczynając sesję Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 29 czerwca do 31 sierpnia br. Wśród wielu przeprowadzonych ważnych spotkań burmistrz zaakcentował szczególnie dwa spotkania z Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu, podczas których omawiano kwestie: wiaduktu nad ul. Wojska Polskiego, przejazdu na ul. Wrocławskiej, z możliwością rozbudowy chodnika (tak, by przebiegał również przez torowisko), chodnika na stacji kolejowej (w związku z wygranym przez Gminę konkursem na dofinansowanie rewitalizacji terenu przy Placu Kolejowym), a także przejazdu na ul. Partyzantów. Burmistrz wspomniał też o odbiorze chodników i miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego i Grunwaldzkiej – zakończenie tych prac w istotny sposób poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego w tym rejonie oraz poprawiło standard i zwiększyło możliwość parkowania. Wsród podpisanych ostatnio umów burmistrz Potyrała wymienił: umowę o dofinansowanie prac mających na celu ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze, umowy o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski budowy kanalizacji w Grabownie Małym oraz umowy o dofinansowanie remont dachu budynku nr 7 w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu.
Wśród uroczystości burmistrz przypomniał m. in.: kino plenerowe w Goszczu, wmurowanie kamienia węgielnego na budowie krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek, piłkarski turniej charytatywny w Twardogórze, mecz Polska Brazylia U23, piknik i koncert w Goszczu, festyny sołeckie: w Domasławicach, w Olszówce, w Sądrożycach i w Goli Wielkiej, a także wizytę hrabiego von Reichenbach, a także dożynki gminne w Olszówce.
Burmistrz Potyrała przedstawił też stan realizacji II etapu programu Rodzina 500+, informując, ze wpłynęło już 628 wniosków, w tym ok. 80 – w formie elektronicznej. Mimo początkowych problemów z dostępnością papierowych formularzy, obecnie obsługa przebiega bez zakłóceń. Burmistrz poinformował ponadto o zaawansowanych pracach nad przygotowaniem twardogórskiej siedziby Wydziału Komunikacji – przy ul. 1 Maja, a także o aneksowanym terminie zakończenia przebudowy drogi Sądrożyce - Dąbrowa. Inwestycja ta dobiega końca, który powinien nastąpić w pierwszych dniach października. Jak to tej pory bez zakłóceń realizowana jest również budowa krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek.

mt_ignore

Następnie burmistrz Potyrała przedstawił informacje: o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2017 roku, o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2017 roku, o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2017 roku.
Charakteryzując budżet gminny burmistrz zapewnił, iż jest realizowany planowo, z zachowaniem pełnej płynności i nieznacznym przekroczeniem poziomu planowanych dochodów. Sukcesywnie podpisywane są umowy zapewniające dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych planowanych wydatków inwestycyjnych. Burmistrz zapewnił o braku zagrożeń dla jego pełnej realizacji, w tym także dla realizacji zadań wcześniej w nim nie planowanych.
(Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji.)
W kolejnej części sesji – po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju oraz wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad, radni podjęli uchwały:
1) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra,
4) w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze włączonego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,
5) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Twardogóra,
6) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Twardogóra publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica,
8) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej,
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.316.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra,
10) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra.

mt_ignore


W części przewidzianej na interpelacje i zapytania radny Andrzej Drapiewski zgłosił wniosek o wyposażenie ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz – Moszyce w kosze na śmieci, a także wniosek, by w ramach usuwania szkód po wichurze w obrębie ścieżki dydaktycznej możliwie szybko zabezpieczyć wyrwę przy schodach. Burmistrz poinformował, że wcześniej już zlecone naprawy szkód po wichurze – również w zgłoszonym przez radnego zakresie - będą zrealizowane w pierwszych dniach września.
Radny Mieczysław Kowalski zgłosił zastrzeżenia do funkcjonowania pogotowia ratunkowego. Burmistrz ubolewał, że w sprawie funkcjonowania pogotowia ratunkowego odbyła się narada na szczebli wojewódzkim, ale nie zostały przekazane dokonane w jej wyniku ustalenia, natomiast zaawizowano zmiany w zakresie funkcjonowania tzw. pomocy nocnej i świątecznej - od 1 października podmiotem świadczącym tę pomoc ma być jednostka powiatowa, prawdopodobnie szpital w Oleśnicy, Burmistrz zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania o ostatecznych rozstrzygnięciach w tej kwestii.
W części „Wolne wnioski i komunikaty” radny Mieczysław Kowalski wspomniał o rocznicy tzw. porozumień sierpniowych i ich znaczeniu w historii naszego kraju.
Treść protokołu z posiedzenia XXX Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

mt_ignore

 

XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej
XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej
XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej
XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej
XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej XXX Sesja Rady Miejskiej
XXX Sesja Rady Miejskiej      

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl