top

Strona główna Aktualności XXIX Sesja Rady Miejskiej
XXIX Sesja Rady Miejskiej
Środa, 05 Lipiec 2017 14:32

P1060813W środę 28 czerwca, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Omawiając sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 1 do 28 czerwca br. burmistrz Zbigniew Potyrała, zaakcentował spotkania i wizyty, związane z zarówno z zakończeniem roku szkolnego i zmianami w systemie gminnej oświaty, jak i przejęciem budynku w Twardogórze przy Placu Piastów 24

 – dotychczas użytkowanego przez  Zespół Szkół Specjalnych. Zwrócił jednocześnie uwagę, że zarówno ostateczna decyzja, dotycząca przeznaczenia tego budynku, jak i podjęcie jakichkolwiek działań, będą możliwe po przekazaniu tego obiektu Gminie Twardogóra przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy i zakończeniu cyklu stosownych ekspertyz oraz wystąpień formalno-prawnych. Burmistrz poinformował ponadto o udziale w Walnym Zgromadzeniu HPS-u (20.06.), Walnym Zgromadzeniu ZGK Sp. z o.o. (22.06.) i Walnym Zebraniu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu (27.06.).
Spośród uroczystości burmistrz Zbigniew Potyrała wymienił: cykl imprez, związanych z obchodami Dnia Dziecka oraz Dni Twardogóry 2017, udział w Gali Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (przy okazji wyrażając satysfakcję i uznanie niezwykłą ilością laureatów z terenu naszej gminy), finał turnieju VOLLEYMANIA – 11.06. (z sukcesem drużyny twardogórskiej, która zajęła III miejsce), uroczystość otwarcia budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. 1 Maja 2 (12.06.), uroczysty odbiór ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz-Moszyce i goszczańskiego ronda (21.06.), czy imprezy związane z zakończeniem roku szkolnego oraz zawody wędkarskie i strażackie (22.06.).
(Pełną treść Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 1. do 28.06.2017 r. stanowi załącznik do Protokołu z sesji.)

mt_ignore

W kolejnej części sesji – po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-Finansowej wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad, radni podjęli uchwały w sprawie:
1)    zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
3)    emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra,
4)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy,
5)    zmiany uchwały nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz –korekta łuku”,
6)    określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra,
7)    wniesienia odpowiedzi na dwie skargi (z dnia 6 i 14 czerwca br.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
8)    określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Twardogóra,
9)    zatwierdzenia projektu konkursowego „Aktywna integracja w gminie Twardogóra” nr RPDS.09.01.01-02-0013/17, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
10)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku,
11)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku,
12)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku,
13)    zatwierdzenia  planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II- gie półrocze 2017 roku.

mt_ignore

W części przewidzianej na interpelacje i zapytania sołtys sołectwa Dąbrowa Dorota Kawałko zapytała o podmiot odpowiedzialny za brak informacji o dojeździe do tej wsi w związku z prowadzonymi pracami przy budowie ronda przy przebudowie drogi Sądrożyce – Dąbrowa. Burmistrz Zbigniew Potyrała odpowiedział, że jest to zadanie wykonawcy, a niniejsza interpelacja stanie się podstawą stosownego wystąpienia do firmy realizującej prace.
Radny Przemysław Paprocki zapytał o szansę na modernizację w tym roku fragmentu drogi dojazdowej w Moszycach (odcinek od SKR-u). Burmistrz Potyrała odpowiedział, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale taka szansa istnieje.
W części „Wolne wnioski i komunikaty” burmistrz Zbigniew Potyrała zaprosił do uczestnictwa w organizowanym (wraz z okolicznościową wystawą fotografii) kinie plenerowym „Jańcio Wodnik” na terenie zespołu pałacowego w Goszczu dnia 7 lipca br. Burmistrz potwierdził też podpisanie umowy w sprawie dotacji w wysokości 600 tys. zł ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dot. przebudowy drogi Sądrożyce – Dąbrowa, protokoł uzgodnień w sprawie przekazania Gminie Twardogóra przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy budynku przy Placu Piastów 24 w Twardogórze (b. siedziba Zespołu Szkół Specjalnych), a także informację o decyzji Starostwa w sprawie otwarcia w Twardogórze filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz zaprosił do uczestnictwa 13 sierpnia br. w meczu siatkarskich reprezentacji mężczyzn U23 w twardogórskiej hali sportowo-widowiskowej, a także na uroczystość gminnych dożynek, które w tym roku odbędą się w Olszówce.
Radny Przemysław Paprocki zasygnalizował z kolei bezskuteczność naprawy uciążliwej niecki na jezdni ulicy 1 Maja.
Treść protokołu z posiedzenia XXIX Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze i Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 1. Do 28.06.2017 r. roku publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXIX Sesja Rady Miejskiej XXIX Sesja Rady Miejskiej XXIX Sesja Rady Miejskiej XXIX Sesja Rady Miejskiej XXIX Sesja Rady Miejskiej XXIX Sesja Rady Miejskiej

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl