top

Strona główna Aktualności XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVII sesja Rady Miejskiej
Piątek, 05 Maj 2017 10:34

2017 04 27 sesja rm 009W sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza odbyła się 27 kwietnia XXVII sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Inaugurując porządek sesji burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji. Rozszerzając ten zakres informacji Burmistrz zwrócił przy tej okazji uwagę, iż szereg ostatnich zarządzeń związanych jest z obrotem

nieruchomościami, w efekcie spodziewanie korzystnego oddziaływania obniżenia progu zakupu mieszkań, na mocy uchwały nr V. 51.2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych tymi budynkami i lokalami – zapewniając tym samym regularny strumień dochodów z majątku Gminy. Poinformował też o wysokości podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko przedszkola publicznego, która wynosi ponad 7500 zł. Ilość dzieci objętych dotacją to (aktualnie) 318.
Spośród przeprowadzonych rozmów burmistrz Potyrała wspomniał szczególnie spotkanie z Prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosławem Wachowiakiem w sprawie organizacji w twardogórskiej hali sportowo-widowiskowej meczy reprezentacji siatkarskich Polski i Brazylii. Efektem tych negocjacji jest uwzględnienie w terminarzu rozgrywek tej dyscypliny meczu reprezentacji U-23 Polski i Brazylii 13.08.2017 r. w Twardogórze, co – zważywszy na okres tuż przed Mistrzostwami Europy – gwarantuje udział zawodników z pierwszej reprezentacji.
Nawiązując ponadto do wizyt na realizowanych budowach, związanych z inwestycjami Gminy Twardogóra – w towarzystwie swojego zastępcy Ryszarda Gąsiora, albo Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksandra Króla - burmistrz Potyrała zapewnił, że mimo pewnych (nieuniknionych przy tak dużych przedsięwzięciach) problemów najważniejsze strategicznie inwestycje są realizowane bez poważniejszych zagrożeń, w tym - bez zagrożenia ostatecznych terminów ich zakończenia.
(Pełną treść Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 21.03. do 19.04.2017 r. stanowi załącznik do Protokołu z sesji.)
W kolejnej części sesji – po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad, radni podjęli uchwały :

  1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
  3. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII.252.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo",  (w swoim komentarzu burmistrz Potyrała wyjaśnił, że udało się przekonać przedstawicieli Marszałka Województwa Dolnośląskiego, by dotacja Marszałka, tj.  35%, dotyczyła kosztu całej inwestycji, a nie tylko części o charakterze wojewódzkim;
  4. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa (dot. uchwał Nr XXV.270.2017 i XXV.271.2017) – w swoim komentarzu burmistrz Potyrała ponowił zapewnienie, że dokonano optymalnego wyboru wariantu w ramach posiadanych zasobów, a także ponowił zapewnienie, że nikt – poza odejściami na emeryturę i odejściami na własną prośbę – nie straci pracy w wyniku reformy systemu oświaty w naszej gminie;
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra,
  6. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie Gmina Twardogóra,
  7. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra,
  8. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 120302D,
  9. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (dot. uchwały Nr XXVIII.235.2013),
  10. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.235.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich kości, spalarni zwłok zwierzęcych.

W  ramach wolnych wniosków i komunikatów burmistrz Potyrałą, odnosząc się do uwagi radnego Andrzeja Hnata o braku flagi przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, stwierdził, że nie zna przypadku, żeby dotychczas flaga ta nie była powieszona w sytuacjach wymaganych, a brak tej flagi w dniu obrad niniejszej sesji – za co burmistrz przeprosił radnych - nastąpił z przyczyn nieznanych władzom gminy. Burmistrz jest przekonany, że brak ten zostanie niezwłocznie uzupełniony przez wykonawcę, któremu to zlecono.
Radna Agnieszka Szydełko, jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, przedstawiła radnym informację nt. realizacji w gminie Twardogóra Programu Rodzina 500+.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Witold Szydełko poinformował o pismach i wystąpieniach, które wpłynęły od ostatniej sesji do Biura Rady.

XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej XXVII sesja Rady Miejskiej   

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl