top

Strona główna Aktualności XXVI Sesja Rady Miejskiej
XXVI Sesja Rady Miejskiej
Piątek, 07 Kwiecień 2017 11:24

2017 03 29 sesja rmW sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza odbyła się 29 marca XXVI sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Poprzedziło ją wystąpienie opiekunów i wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych w Dobroszycach przez Caritas Archidiececji Wrocławskiej. Goście złożyli życzenia świąteczne oraz podziękowania: burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale oraz radnym Rady Miejskiej w Twardogórze

–  za zrozumienie potrzeb i wsparcie udzielone uczestnikom tej terapii, wśród których znajdują się również osoby dorosłe i dzieci z terenu Gminy Twardogóra.
Burmistrz Potyrała, dziękując i odwzajemniajac życzenia, wyraził uznanie dla efektów działań, podejmowanych w ramach warsztatów i roli, jaką pełnią w życiu jej uczestników.
Przed rozpoczeciem obrad radni chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego Waldemara Filipczaka, Sołtysa sołectwa Grabowno Wielkie.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji, a następnie informację o rentach i odszkodowaniach planistycznych. (Pełną treść zarówno Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 28.12 do 08.02, jak również treść Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o rentach i odszkodowaniach planistycznych zawarte zostały w załącznikach do Protokołu z sesji.)
W kolejnej części sesji – po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad,  radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 3. zmiany Uchwały Nr XX.212.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze,
 4. udzielenia dotacji celowej dla Państwa Jolanty i Mateusza Kikut na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku Ratuszowa 2 w Twardogórze,
 5. udzielenia dotacji celowej dla Pana Łukasza Zaremby na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku Plac Piastów 15 w Twardogórze,
 6. rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Kobik – Filipiak na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
 7. zarządzenia wyborów uzupełniających do organów samorządu wiejskiego sołectwa Grabowno Wielkie,
 8. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXIV.260.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.,
 9. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2017 roku,
 10. określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 11. sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok,
 12. sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok,
 13. sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok,
 14. sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok,
 15. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra.

W części sesji poświęconej interpelacjom, przewodniczący Witold Szydełko zwrócił się do burmistrza Potyrały z prośbą o interwencję mającą na celu zwiększenie ilości pociągów dalekobieżnych, zatrzymujących się na stacji PKP w Twardogórze. Burmistrz przypomniał, iż kilkakrotnie poruszał tę kwestię w rozmowach z Dyrekcją PKP, przyznając, że o likwidacji przystanku w Twardogórze dla kilku pociagów dalekobieżnych, zdecydowała zbyt niska (zdaniem PKP) liczba podróżnych tych pociągów, wsiadających lub wysiadających w Twardogórze. Burmistrz zapewnił, że wykorzysta każdą okazję, by połączenia te – dla naszej stacji – zostały przywrócone, choćby w części.
W  ramach wolnych wniosków i komunikatów burmistrz Potyrała poinformował o zakończeniu realizacji remontu budynku Centrum Usług Wspólnych w Twardogrze przy ul. 1 Maja. Poinformował o stosownych odbiorach, a także o rozpoczęciu już wkrótce – przeprowadzki do tego obiektu jego nowych użytkowników, czyli instytucji, które tam będą zlokalizowane, tj. m. in.: Centrum Usług Wspólnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, biuro porad prawnych, ewentualnie filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Burmistrz poinformował też o zakończeniu budowy ścieżki pieszo-rowerowej między Moszycami a Goszczem. Zgłoszone przez Gminę usterki zostaną usunięte do 30.04.2017 r. Trasa jest coraz bardziej już wykorzystywana, a z uwagi na coraz bardziej sprzyjającą aurę – to wykorzystanie znacznie wzrośnie. Po uzupełnieniu stosownego oznakowania odbędzie się uroczysty odbiór, z udziałem Dyrekcji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Burmistrz Potyrała omówił też zaawansowanny stan prac przy budowie ronda w Goszczu, wskazując na nieodległy termin ich zakończenia. Wskazał na działania, mające na celu minimalizację tymczasowych niedogodności dla użytkowników tego odcinka drogi. Na intensywność prac i dobrą współpracę z wykonawcą wskazał burmistrz również w przypadku przebudowy przebudowa drogi Sądrożyce – Dąbrowa, gdzie wykonywane są roboty ziemne oraz związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Usunięte zostały również drzewa i krzewy, które kolidowały z nowym przebiegiem drogi. Podobnie zaawansowane są prace przebudowy drogi w Sosnówce, gdzie termin zakończenia prac przewidziany na koniec czerwca br. - też nie jest zagrożony.
Nawiązując uzyskania przez Gminę dofinansowania ze środków unijnych  85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1,7 mln zł na realizację zagospodarowania terenu przyległego do dworca PKP w Twardogórze, burmistrz zwrócił uwagę na prawdopodobieństwo zbliżenia się sumy budżetowej do poziomu 70 mln zł, co przy kwocie wydatków inwestycyjnych ok. 25 mln zł, powiększonej - o koszty remontów - do 30 mln zł, wygeneruje zaangażowanie inwestycyjne Gminy na poziomie ok. 40%, co w realiach ub. roku plasowałoby naszą Gminę w pierwszej 20-tce gmin w kraju.
Sesję zakończyło złożenie przez przewodniczącego Witolda Szydełko, a także przez burmistrza Zbigniewa Potyrałe życzeń z okazji Świat Wielkanocnych.

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl