top

Strona główna Aktualności XXV Sesja Rady Miejskiej
XXV Sesja Rady Miejskiej
Poniedziałek, 20 Marzec 2017 13:58

2017 03 14 sesja rm 00413 marca w budynku Centrum Usług Wspólnych w Twardogórze przy ul. 1 Maja 2 odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Burmistrz Zbigniew Potyrała, rekomendując przyjęcie dwóch pierwszych z przedłożonych do rozpatrzenia projektów uchwał, tj.: w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017 oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra, wyjaśnił, że stanowiący najistotniejszą część proponowanych zmian w budżecie wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.639.400 zł związany jest z koniecznością uzupełniania środków w wysokości 2,5 mln zł na inwestycję pn. "Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek". Na tę kwotę złożyły się: oszczędności uzyskane z nakładów na inne realizowane w tym roku inwestycje, których przewidywany koszt - w wyniku przeprowadzonych przetargów – okazał się niższy niż założono w pierwotnej uchwale budżetowej, a ponadto – z wygospodarowanej nadwyżki budżetowej. Radni zostali następnie zapoznani z pozytywnymi opiniami: Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-Finansowej wobec projektów uchwał objętych porządkiem obrad, a następnie – radni uchwalili obydwie uchwały.

mt_ignore

Z kolei, rekomendując radnym podjęcie uchwał: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., a także w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra, burmistrz Potyrała, nawiązał do swojego wystąpienia przed uchwaleniem na poprzedniej sesji obydwu uchwał intencyjnych w przedmiotowej sprawie. Uzupełniając ówczesne wystąpienie, burmistrz poinformował o wydanych opiniach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczących: projektu uchwały nr 3 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego oraz projektu uchwały nr 4 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra. Obydwie opinie są pozytywne, z tym, że postanowienie, dotyczące uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego uzyskało opinię pozytywną, pod warunkiem: uzupełnienia uchwały o datę włączenia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, a ponadto – pod warunkiem ujęcia w tej uchwale Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze, uwzględniając datę zakończenia jej działalności. Obydwa projekty uchwał uzyskały ponadto pozytywne opinie trzech związków zawodowych: ZZ Solidarność, ZZ ZNP oraz Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

mt_ignore

W ramach debaty przed głosowaniem nad przyjęciem projektów tych uchwał, radny Przemysław Paprocki odczytał treść petycji Małgorzaty Kobik-Filipiak, dotyczącej przedmiotu obydwu projektów uchwał. Następnie radni przegłosowali przyjęcie obydwu uchwał w brzmieniu zgodnym z przedłożonymi pod obrady projektami.
1 września 2017 r. Twardogórskie gimnazjum zostanie włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (SP2). Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi gimnazjum, staną się pracownikami SP2, a mienie gimnazjum stanie się mieniem SP2.
Po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów (SP1), wszyscy uczniowie w Twardogórze będą się uczyć w jednej szkole, w dwóch budynkach: w budynku obecnej SP1 przy ul. Św. Jadwigi 7 – dzieci młodsze (klasy I – III), a także w budynku SP2 przy ul. Stefana Batorego 5 – uczniowie starsi (klasy IV – VIII). Odległość obydwu obiektów w linii prostej to 860 m.
Takie zróżnicowanie przeznaczenia tych obiektów pozwala na optymalne wykorzystanie bazy dydaktycznej i sportowej.
Obiekt przy ul. Stefana Batorego 5, to 30 sal lekcyjnych (w tym: klasopracownie przedmiotowe, dostosowane do konkretnych przedmiotów), dwie biblioteki, 2 pomieszczenia świetlicowe, 2 sale komputerowe (150 stanowisk komputerowych, z serewrownią, oprzyrządowaniem, wykupionymi licencjami), sala gimnastyczna (z dostępem do kompleksu sportowego GOSiR, planowanym dostępem do przyszłej pływalni Delfinek i towarzyszącego jej lodowiska). Zapewnia równe szanse wszystkim twardogórskim uczniom klas starszych.
Z kolei przeznaczony dla uczniów młodszych obiekt przy ul. Św. Jadwigi 7 (12 sal lekcyjnych, sala komputerowa, pomieszczenia świetlicy i sala gimnastyczna) stwarza bezpieczną przestrzeń dla rozwoju w początkowym etapie kształcenia. Po zapewnieniu wysokich standardów wyposażenia – bazy dydaktycznej i sportowej jednakowej dla wszystkich uczniów z tego przedziału wiekowego – zapewnia im równe szanse rozwoju.

mt_ignore

Dane demograficzne w zakresie liczby urodzeń wskazują na potrzebę zapewnienia co roku 4 oddziałów, dla których w pierwszym etapie edukcyjnym potrzebnych będzie 12 sal lekcyjnych i taką wielkość zapewnia obiekt przy ul. Św. Jadwigi 7. Nadzór pedagogiczny w tej części sprawowany będzie (na miejscu) przez wicedyrektora. Uczniów i rodziców obsługiwać będzie sekretariat, do dyspozycji będzie jadalnia i świetlica szkolna, a także gabinet pomocy przedmedycznej i szkolny pedagog.
W obiekcie przy ul. Stefana Batorego 5 docelowo uczyć się będzie 20 oddziałów klas IV – VIII, co zapewni optymalne wykorzystanie istniejącej bazy, możliwość nauczania międzyoddziałowego na wybranych przedmiotach (języki obce, matematyka, przyroda) i kontynuację klas sportowych, które funkcjonują w gimnazjum.
Tylko takie rozwiązanie zapewnia osiagnięcie nadrzędnego celu wprowadzanych zmian: zapewnienie równego dostępu do najlepszej oferty oświatowej, zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej. Istotne jest to, że do osiagnięcia tego celu wykorzystane będą zasoby dostępne w Twardogórze w momencie wdrażania reformy, czyli: bezpieczna, nieduża szkoła dla młodszych uczniów oraz bardzo dobrze przygotowana pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt, wraz z bazą sportową, większą szkołą dla starszych uczniów.

mt_ignore

XXV Sesja Rady Miejskiej XXV Sesja Rady Miejskiej XXV Sesja Rady Miejskiej XXV Sesja Rady Miejskiej XXV Sesja Rady Miejskiej XXV Sesja Rady Miejskiej
XXV Sesja Rady Miejskiej      

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl