top

Strona główna Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Środa, 23 Marzec 2016 12:35

mt_ignorePrzypominamy, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiony został Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt zlokalizowany jest w świetlicy środowiskowej przy ulicy Jagiełły 10 w Twardogórze.

Pomoc prawna udzielana jest w następujących dniach:
poniedziałek godz. 12:00 - 16:00
wtorek godz. 12:00 - 16:00
środa godz. 12:00 - 1600
czwartek godz. 8:00 - 12:00
piątek godz. 8:00 - 12:00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:
- nie ukończyła 26 roku życia,
- ukończyła 65 rok życia,
- posiada Kartę Dużej Rodziny,
- jest kombatantem lub weteranem,
- której, w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- w wyniku klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej czy awarii technicznej znalazła się w  sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności,
- udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem środków komunikowania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl