top

Strona główna Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Czwartek, 04 Styczeń 2018 11:00

mt_ignorePrzypominamy, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiony został Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt zlokalizowany jest w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej/Centrum Usług Wspólnych przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze.

Pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych w następujących dniach:
poniedziałek 12:00 - 16:00
wtorek 12:00 - 16:00
środa 12:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 8:00 - 12:00

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kobiety w ciąży (pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością)
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane  świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
- odatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnej pomocy prawnej:
- seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż. – dokument stwierdzający tożsamość;
- posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
-  osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
- kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
- osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
- kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Oleśnickiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl