top

Strona główna Inwestycje Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry gotowy
Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry gotowy
Piątek, 10 Listopad 2017 11:30

2017 11 08 odbior drogi sadrozyce dabrowa 016W środę 8 listopada odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”. Pierwsza część odbioru odbyła się w sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza, gdzie burmistrz Zbigniew Potyrała powitał przybyłych gości, zaznaczając, iż oddawana jest do użytku jedna z większych inwestycji drogowych w Twardogórze w ostatnich 30 latach, a jednocześnie - największa inwestycja drogowa w tym roku w Powiecie Oleśnickim i jedna z niewielu w tej skali, realizowana przez samorząd gminny.

mt_ignore

Następnie zebranym przedstawiona została prezentacja inwestycji. Zilustrowano stan drogi przed rozpoczęciem inwestycji, migawki z realizacji, a także kilka ujęć aktualnych. Burmistrz nie krył, że inwestycja - mimo, iż dzisiaj przekazana do użytkowania - bedzie musiała mieć kilka drobych poprawek, gdyż aura nie pozwoliła na realizację paru drobnych elementów, które nie są istotne dla ostatecznego funkcjonowania drogi, np. umocnienie skarp, wykończenia natury "kosmetycznej", czy pas ograniczający drogę, realizowany dodatkowo - poza inwestycją.
Burmistrz, podkreślając znaczenie rozbudowanego odcinka drogi, zwrócił uwagę, iż stanowi on część planowanej obwodnicy Twardogóry, co pozwoli całkowicie wyeliminować tranzytowy ruch ciężkich pojazdów z centrum miasta. W kolejnych etapach tego przedsięwzięcia nastąpi poszerzenie tzw. drogi tartacznej, budowa ronda na drodze wojewódzkiej (na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego), kontynuacja drogą wzdłuż hal firmy Ilpea i działek, przez przejazd kolejowy - do ulicy Wielkopolskiej. Jednak z uwagi na możliwości budżetowe to zadanie realizowane może być w latach 2019-2020. Powracając z kolei do bieżącej inwestycji, burmistrz Zbigniew Potyrała podziękował służbom wojewódzkim za życzliwą i konstruktywną współpracę na etapie formalnego ubiegania się o dotację.

mt_ignore

Podziękowania za zrozumienie i wsparcie finansowe burmistrz skierował też do Starosty Oleśnickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu. Burmistrz podziękował następnie wykonawcy, który nie miał łatwego zadania, gdyż inwestycja okazała się bardzo skomplikowana technicznie, zwłaszcza na odcinku ronda przy ul. Oleśnickiej, gdzie pojawiły się elementy nie uwzględnione w dokumentacji projektowej z uwagi na brak możliwości rozpoznania tego terenu. Wymienione zostały takie kwestie jak nieczynne instalacje, które się pojawiły, wyłączane odcinki wodociągów, czy błędy geodezyjne, w efekcie których na mapie pokazywane było co innego niż w rzeczywistości, ciągi melioracyjne, które nie były udokumentowane, a które - jak się okazało - powinny być zrealizowane dla sprawnego funkcjonowania całości inwestycji. Wszystkie te nieprzewidziane okoliczności wydłużyły termin zakończenia prac i spowodowały konieczność prac dodatkowych, łącznie z dodatkowymi uzgodnieniami. Podsumowując swoje wystąpienie burmistrz Zbigniew Potyrała stwierdził, że droga jest technicznie dobrze wykonana, a drobne mankamenty w najbliższym czasie zostaną usunięte, zatem - może służyć mieszkańcom gminy, powiatu, województwa i wszystkim, którzy z niej będą chcieli skorzystać.

mt_ignore

Kolejnym mówcą był Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, który pogratulował burmistrzowi Potyrale i lokalnym samorządowcom, że wokół tak dobrej, pożytecznej inicjatywy udało się zebrać grono, które pomyślnie zrealizowało tę inwestycję. Wojewoda zwrócił uwagę, że pozyskanie środków w "Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" nie było łatwe, z uwagi na liczne i rygorystyczne obwarowania i uwarunkowania. Na dowód tego Wojewoda przytoczył, iż 50% wniosków samorządów zostało odrzuconych ze względów formalnych. Uznał, że skoro wniosek Gminy Twardogóra pomyślnie przeszedł tę weryfikację, świadczy to dobrze i o naszej gminie, i o urzędnikach, którzy wspierają działania burmistrza. Przyznał, że w tym roku w Powiecie Oleśnickim ta inwestycja jest największą inwestycją drogową, finansowaną ze środków budżetu państwa.
Przedstawiciel wykonawcy podziękował władzom i służbom gminnym za współpracę, życzliwość i otwartość na wspólne rozwiązywanie problemów, które pojawiają się niemal przy każdej inwestycji, ale wówczas wymagają takiego współdziałania i zrozumienia - dla wspólnego interesu.
Już bezpośrednio na terenie zrealizowanej inwestycji - na rondzie na przedłużeniu ul. Wrocławskiej - uroczystego przecięcia wstęgi - wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewem Potyrałą - dokonali: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński oraz sołtysi: Sądrożyc - Halina Makarczuk oraz Dąbrowy - Dorota Kawałko. Na terenach tych sołectw znajduje się oddany do użytku odcinek drogi.

mt_ignore

Grono gości, uczestniczących w odbiorze, zaszczycili ponadto przedstawiciele władz i instytucji powiatowych - na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Oleśnickiego Alojzym Kuligiem, a także zastępca burmistrza Ryszard Gąsior, radni Rady Miejskiej w Twardogórze, na czele z przewodniczącym Witoldem Szydełko, Proboszcz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze ks. Krzysztof Bucyk, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele wykonawcy, a także kierownicy jednostek gminnych i przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze.
Podstawowy zakres inwestycji obejmował: rozbudowę drogi, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 110 kN/oś, budowę ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych, przebudowę istniejących wjazdów indywidualnych i zjazdów do pól i łąk, przebudowę skrzyżowań drogi gminnej z drogami powiatowymi nr 1470D (ul. Oleśnicka, na granicy

mt_ignore

miejscowości Twardogóra i Sądrożyce) oraz 1480D (skrzyżowanie dróg z Twardogóry, Grabowna Wielkiego i Dąbrowy) na skrzyżowania typu rondo, przebudowę i budowę rowów drogowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów pod koroną drogi gminnej, budowę wysepek kanalizujących, wykonanie poboczy, wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, odmulenie, wyprofilowanie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), budowę oświetlenia ulicznego – oświetlenie skrzyżowań typu rondo, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia: sieć wodociągowa, sieć gazownicza, sieć teletechniczna, sieć energetyczna. Na całej długości drogi gminnej urzadzono ścieżkę rowerową z możliwością ruchu pieszych. Ruch pieszych i rowerzystów będzie odbywał się po położonej bezpośrednio przy jezdni ścieżce rowerowej o długości ok. 1647 m i szerokości 2,5 m - z możliwością ruchu pieszych. Łączna długość rozbudowanej drogi to 1631 m, powierzchnia drogi to 13270 m kw., powierzchnia chodników 333,6 m kw., powierzchnia ścieżki rowerowej - 4118 m kw. i powierzchnia terenów zielonych - 875 m kw.

mt_ignore

Inwestycja ma zapewnione dofinansowanie: 2,3 mln zł - z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, 0,6 mln zł - ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz 0,357 mln zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Łączny koszt prac opiewa na kwotę 6 086 802,61 zł.
Rozbudowa tego odcinka drogi zminimalizuje i odciąży ruch samochodów ciężarowych: z dróg prowadzących do szkół oraz ze znajdujących się w pobliżu osiedli - do centrum miasta. Ponadto w istotnym stopniu poprawi się bezpieczeństwo oraz zminimalizuje zagrożenia płynności ruchu drogowego.

mt_ignore

mt_ignore

Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej
Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej
Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej
Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej
Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej
Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej Rozbudowa drogi gminnej

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl