top

Strona główna Inwestycje Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim
Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim
Czwartek, 07 Styczeń 2016 13:00

2015 06 15 podpisanie umowy 00321 grudnia 2015 r. Gmina Twardogóra zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę dotacji i pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia to 972 000 złotych. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 595 291 złotych. W ramach zadania wybudowano kolektory tranzytowe kanalizacji sanitarnej z Twardogóry w kierunku Goszcza i Grabowna Wielkiego o długości 5,5 km.


17.12.2015
Kanalizacja zakończona. Wybudowana została kanalizacja sanitarna w Goszczu i Grabownie Wielkim o łącznej długości 24,82 km, w tym 16,32 km kanalizacji grawitacyjnej i 8,5 tłocznej oraz 9 pompowni.Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 13 mln zł.Na budowę 19 km sieci Gmina pozyskała dotację w wysokości 5 815 676 milionów z Unii Europejskiej w ramachProgramu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Obecnie trwają roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na podstawie odrębnych umów. Równolegle wykonywane były przyłącza kanalizacyjne, których wykonano 4,898 km co stanowi 148 przyłączy do posesji w Goszczu i 122 w Grabownie Wielkim za łączną kwotę 742 556,95 zł. Prace wykonywała firma Mikołajczyk Zbigniew Piotr z Wierzchowic oraz konsorcjum w składzie: PPHU Juskowiak Helena z Nowej Wsi k/Rozdrażewa i Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlano-Instalacyjne Maciej Juskowiak z Rozdrażewa.


21.10.2015
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Goszczu i Grabownie Wielkim. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie ich planowane jest na koniec listopada. Na dzień dzisiejszy zaawansowanie robót szacuje się na blisko 80 procent. Ze względu na ukształtowanie terenu sieć wykonywana jest w systemie grawitacyjno-tłocznym. W sumie powstanie 25 km kanalizacji, z której ścieki odprowadzone będą do oczyszczalni w Twardogórze. W Grabownie Wielkim, w większej części, asfalt zostanie odtworzony na całej szerokości dróg powiatowych, natomiast w Goszczu, na odcinku od Rynku do nowego asfaltu przy Fabryce Mebli Bodzio. W pozostałych miejscach nawierzchnia zostanie odtworzona tylko w części jezdni, na której prowadzono roboty. Przepraszamy za uciążliwości komunikacyjne i niedogodności związane z przerwami w dostawie wody, które są związane z budową. Jednocześnie informujemy, że uszkodzenia wodociągu, które zdarzały się w ostatnim czasie, wynikają z błędów na mapach państwowych z lat 70, na które nieprecyzyjnie zostały naniesione wykonane wtedy sieci, a także ze względu na zużycie materiału, z którego wykonane były rury.


16.06.2015
Umowa o dotację podpisana. 15 czerwca w twardogórskim ratuszu odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”. Umowa zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, reprezentowanym przez prezesa zarządu Aleksandra Marka Skorupę, a Gminą Twardogóra reprezentowaną przez burmistrza Zbigniewa Potyrałę przy kontrasygnacie skarbnik Izabeli Kłosowskiej. W spotkaniu uczestniczyli także: Zbigniew Mirecki – Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich WFOŚiGW, Robert Borkacki – główny specjalista ds. informacji i promocji WFOŚiGW, Ryszard Gąsior – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, Aleksander Król – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Anna Lorek – główny specjalista ds. funduszy europejskich, Witold Szydełko – Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Kozioł – Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej, Alojzy Kulig – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Monika Krystek – Krzystek – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Marian Brodziuch – sołtys sołectwa Goszcz, Adam Bednarski – sołtys sołectwa Grabowno Wielkie. Gmina Twardogóra pozyskała z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 blisko 9 milionów złotych na budowę kanalizacji w Goszczu i Grabownie Wielkim. Całkowita kosztorysowa wartość inwestycji to 18,6 mln złotych. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość inwestycji uległa zmniejszeniu do poziomu ok 13,8 mln złotych. Ze względu na ukształtowanie terenu sieć kanalizacji sanitarnej w obu miejscowościach zostanie wykonana w systemie grawitacyjno-tłocznym. Wybudowana zostanie sieć o długości 19,24 km. Ponadto Gmina Twardogóra ze środków własnych do końca 2015 roku wybuduje ok 6 km kolektorów tranzytowych. Z nowej sieci skorzysta dwa tysiące mieszkańców. Po zakończeniu inwestycji aglomeracja Twardogóra zostanie skanalizowana w 100%. Głównym celem projektu jest wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej w Goszczu i Grabownie Wielkim, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG. W wyniku realizacji projektu z terenów gminy znikną nieszczelne szamba, które zanieczyszczają ujęcia wody pitnej. Gmina Twardogóra planuje również pozyskać dofinansowanie na podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, co jest obowiązkiem mieszkańców terenów objętych projektem. Brak przyłączy do kanalizacji może skutkować koniecznością zwrotu części europejskiej dotacji.


29.04.2015
Kanalizację sanitarną w Goszczu i Grabownie Wielkim wybuduje dwóch wykonawców. Zakres I, II i IV wykona firma Mikołajczyk Zbigniew Piotr z Wierzchowic za łączną kwotę 9 065 509,14 zł, a zakres III konsorcjum w składzie: PPHU Juskowiak Helena z Nowej Wsi k/Rozdrażewa i Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlano - Instalacyjne Maciej Juskowiak z Rozdrażewa za 4 540 000 zł. Termin realizacji inwestycji to 30 listopada tego roku. Nadzór inwestorski oraz nadzór i badania archeologiczne nad powyższą inwestycją obejmie Firma Handlowo-Usługowa „Sanbud” Witold Gliński za 17 220 zł - zakres I i 10 332 zł - zakres II .


31.03.2015
W przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Goszczu i Grabownie Wielkim wpłynęło 19 ofert. Termin realizacji inwestycji to 30 listopada tego roku. Równolegle trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru i badań archeologicznych nad budową wspomnianej kanalizacji. W przetargu zostało złożonych 17 ofert - 8 oferentów stara się o nadzór inwestorski, a 9 o nadzór archeologiczny.

Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim
Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim
Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim Kanalizacja w Goszczu i Grabownie Wielkim     

aktualizacja: Poniedziałek, 11 Styczeń 2016 10:07
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl