top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra – zadanie zakończo...
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra – zadanie zakończone

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego śląska”
ue_znaki7.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wybór do dofinansowania
18 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach Działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” w Priorytecie IV Poprawa stanu środowisko naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym projekt Gminy Twardogóra pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra”.

Umowa o dofinansowanie
2 października 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra na kwotę 11 958 818,36 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 73,99 % w wysokości 8 848 329,71 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zmniejszył się koszt całkowity zadania na 7 417 611,12 zł, w tym wartość dofinansowania 5 488 290,47 zł.
Na realizację przedmiotowego projektu również została zawarta umowa pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (nr 203/P/OW/WR/2010 z 08.10.2010 r.). Wartość pożyczki to 1 543 000,00 zł.

Cel i zakres projektu
Celem projektu było podniesienie standardu życia mieszkańców oraz ochrona wód powierzchniowych i wgłębnych, a także gleb przed zanieczyszczeniem. Obecnie dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada około 50% mieszkańców Gminy Twardogóra, z czego 90% posiadają wyłącznie mieszkańcy Twardogóry. Budowa sieci kanalizacyjnej w wysokim stopniu zmniejszy zanieczyszczenie gleb i wód, które w obecnej sytuacji, w wyniku braku infrastruktury technicznej, są mocno degradowane. Dodatkowe korzyści uwidocznione będą w sferze turystyki promowanej i uprawianej na terenie Gminy. W wyniku realizacji projektu zostało wybudowanych 15,95 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakończenie inwestycji - 10.06.2011 roku.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka  i Drogoszowice w gminie Twardogóra – zadanie zakończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka  i Drogoszowice w gminie Twardogóra – zadanie zakończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka  i Drogoszowice w gminie Twardogóra – zadanie zakończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka  i Drogoszowice w gminie Twardogóra – zadanie zakończone
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl