top

Strona główna Fundusze europejskie Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze – zadanie zakończone
Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze – zadanie zakończone

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego śląska”
ue_znaki7.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wybór do dofinansowania
29 września 2009 roku  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach Działania 4.5 „Rekultywacja obszarów zdegradowanych” w Priorytecie IV Poprawa stanu środowisko naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym projekt Gminy Twardogóra pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze”.

Umowa o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra na została zawarta 12.01.2010 r. Całkowita wartość projektu  3 411 804,42 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 85 % w wysokości  2 900 033,76 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zmniejszył się koszt całkowity zadania na 1 702 580,91 zł, w tym wartość dofinansowania 1 680 620,91 zł.

Cel i zakres projektu
Celem projektu była poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez rekultywację obszaru zdegradowanego polegająca na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowego, tzn. na wytyczeniu i urządzeniu alejek, ciągów pieszych i placów, budowie oświetlenia parkowego, budowie urządzeń rekreacyjnych, obiektów małej architektury i nasadzeniach roślinności zielonych przy zachowaniu istniejących drzew. Realizacja przedsięwzięcia spowodowała poprawę warunków w otaczającym nas środowisku, odtworzyła sprawność i wartości biologiczne obszaru wzdłuż rzeki Skoryni, jednocześnie zaspokajając potrzeby mieszkańców w zakresie miejsca do organizowania imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
 
Projekt realizowany był w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu:  03.08.2009 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu:  30.12.2010 r.

 
 
 Skorynia
 
Skorynia
 
Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni  w Twardogórze

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl