top

Strona główna Mikroinstalacje fotowoltaiczne Dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne
Dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne
Czwartek, 16 Listopad 2017 10:00

Dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczneProjekt „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” realizowany jest w ramach RPO WD 2014-2020. Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacją projektu czuwa OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych. To niezależna organizacja inżynierska, specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

Partnerami Projektu jest 14 gmin Dolnego Śląska: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród oraz Gmina Żórawina.

Maksymalny poziom dofinansowania grantów przyznawanych Grantobiorcom przez Grantodawcę wynosi do 85% z uwzględnieniem limitów pomocy dot. projektów objętych pomocą de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

DLA KOGO:
- jesteś właścicielem/współwłaścicielem budynku jednorodzinnego;
- jesteś mieszkańcem gminy partnerskiej;
- nie zalegasz z podatkami na rzecz gminy;
- posiadasz środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt);

NA CO:
Dofinansowanie w postaci grantu na montaż/instalację systemu fotowoltaicznego może zostać udzielone jeśli:
- dotyczy budynku jednorodzinnego;
- energia wyprodukowana z dofinansowanego systemu przeznaczona będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego;
- budynek jednorodzinny wyposażony jest w instalację trójfazową;
- budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego;
- zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe;
- moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale od 3 kW do 10 kW;

Premiowane będą następujące projekty, które dotyczą instalacji fotowoltaicznych:
- posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego (dopuszczana jest inna lokalizacja instalacji),
- których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp,
- w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii,
- których moc zostanie dopasowana do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego,
- dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.

Ogłoszenie konkursu poprzedza etap przygotowawczy:
KROK 1 - INFORMACJE O PROJEKCIE
Znajdziesz je na stronie internetowej pv-projekt.pl lub stronie internetowej danej gminy.

KROK 2 - WSTĘPNA OCENA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PROJEKTU
Dokonasz jej w oparciu o listę podstawowych zagadnień udostępnionych powyżej („dla kogo”, „na co”).

KROK 3 - WSTĘPNA OCENA TECHNICZNA
Po wypełnieniu i złożeniu podpisanej ankiety czekaj na kontakt (max. 10 dni) od eksperta ds. fotowoltaiki, który przeprowadzi wstępna wizję lokalną i ocenę uwarunkowań technicznych Twojego budynku jednorodzinnego (koszt około 100 zł).

KROK 4 - KONCEPCJA TECHNICZNA
Jeśli podstawowe warunki techniczne będą spełnione, zamów wykonanie Koncepcji Technicznej Twojego systemu PV.
Eksperci ds. fotowoltaiki rekomendowani dla Gminy Twardogóra
1. Domenico Schiavone, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Paulina Pilarczyk, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Krzysztof Kurzeja, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku osób, które nie były na lipcowym spotkaniu informacyjnym i nie złożyły stosownej ankiety, a chciałyby wziąć udział w projekcie, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska) - pobierz ankietę

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013):
- całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych
- całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WD określają przepisy unijne i krajowe, a w szczególności:
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.);
2) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488);
4) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2017) wraz z aktami wykonawczymi;
5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.
6) zaakceptowany 16-09-2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
7) wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
8) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
9) załącznik nr 6 do SZOOP określający zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD;
10) zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji projektu grantowego - „Wytyczne dotyczące wyboru wykonawcy”;
11) podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stronie internetowej DIP);
12) wytyczne grantowe do działania 3.1;
13) umowa o dofinansowanie realizacji projektu grantowego podpisana pomiędzy OTS oraz DIP;
14) umowa o powierzenie Grantu.

mt_ignore

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl