top

Strona główna Aktualności XLI Sesja Rady Miejskiej
XLI Sesja Rady Miejskiej
Poniedziałek, 10 Wrzesień 2018 12:36

2018 08 30 sesja rady miejskiej 001W czwartek 30 sierpnia 2018 r., w sali posiedzeń twardogórskiego ratusza odbyło się pierwsze posiedzenie w ramach XLI sesji Rady Miejskiej w Twardogórze. Obrady poprzedziło ślubowanie, jakie – w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu nauczycielskiego - złożyła Joanna Chrupcała, której burmistrz Zbigniew Potyrała wręczył akt nadania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego.

W swoim wystąpieniu, inaugurującym obrady, burmistrz nawiązał do niedawnych dożynek gminnych, dziękując wszystkim, dzięki którym ta uroczystość miała pomyślny i udany przebieg.Następnie wręczył sołtysom nagrody przyznane w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy: Sołectwu Dąbrowa – za zajecie I miejsca, a także Sołectwu Sądrożyce i Sołectwu Grabowno Wielkie, które (ex aequo) zajęły II miejsce. Okolicznościowe dyplomy i bony wartościowe otrzymali: sołtys Dąbrowy Dorota Kawałko (bon wartości 500,00 zł), sołtys Sądrożyc Halina Makarczuk oraz sołtys Grabowna Wielkiego Andrzej Bednarski - po bonie o wartości 300,00 zł. Bony o wartości po 100,00 zł otrzymali też przedstawiciele pozostałych sołectw, działkowców oraz związku pszczelarzy i związku wędkarskiego – za zaangażowanie w związku z udziałem w tym konkursie. Burmistrz Potyrała wyraził też uznanie dla sołectw, które okolicznościowymi dekoracjami przyozdobiły twardogórskie ronda i miejsce obchodów dożynek. mt_ignore

 Burmistrz podziękował organizatorom tej imprezy, a szczególne podziękowania kierując na ręce: Janiny Czekajło, pełniącej rolę koordynatora, Beaty Piety dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze, Jana Świerada dyrektora  GOSiR Twardogóra i Stanisława Kadeli, sołtysa sołectwa Goszcz.
W kolejnej części swojego wystąpienia burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował o mającym miejsce przed południem uroczystym odbiorze jednej z najważniejszych gminnych inwestycji , polegającej na zagospodarowaniu terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze. W odbiorze tym uczestniczył m. in. Cezary Przybylski  - Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Omawiając genezę i przebieg tej inwestycji, a także jej wielkie znaczenie i powiązania z planowanymi działaniami na terenach przyległych – burmistrz posiłkował się prezentacją multimedialną.

mt_ignore

Realizując porządek obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 29.06. - 29.08.2018 r. Wśród odbytych spotkań wymienił:  udział w Walnym Zgromadzeniu HPS „Samopomoc Chłopska” w Twardogórze (29.06.), spotkania dotyczące budowy krytej pływalni Delfinek (04.07., 23.07., 31.07., 08 i 21.08.), udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej (09.07. – dot. Sosnówki i 17.07. – dot. Drogoszowic), spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz spotkanie sołtysów w Chełstowie ( 18.07.), spotkanie z przedstawicielem BGK w sprawie ewentualnego uczestnictwa naszej gminy do programu mieszkaniowego (24.08.), wizytacja gminnych placówek oświatowych w celu sprawdzenia gotowości do rozpoczęcia roku szkolnego (29.08.). Ponadto w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu 22.08.br. podpisano 2 umowy dotyczące finansowania budowy kanalizacji oraz wymiany źródeł ciepła.

mt_ignore

Spośród wielu uroczystości, w których brał udział burmistrz Zbigniew Potyrała lub jego zastępca Ryszard Gąsior - wymienione zostały: Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Goszczu i Festyn w Sosnówce (30.06.), odbiór remontu remizy w Grabownie Wielkim (05.07.), zawody wędkarskie (07.07.), festyn rodzinny w Goszczu oraz festyn z okazji jubileuszu 70-lecia OSP w Domasławicach (14.07.), uroczysta Msza Św. - kościół parafialny w Dobroszycach (15.07.), obchody 99 rocznicy powołania Policji Państwowej w Oleśnicy (27.07.), obchody Światowego Dnia Inwalidy w Chełstowie (28.07.) , odbiór po zakończeniu rozbudowy świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej (01.08.), mecze piłki siatkowej reprezentacji kobiet - kadetek: Polski i Niemiec (07 -08.08.), festyn sołecki w Goli Wielkiej (11.08.), impreza plenerowa i koncert  "Mój Kraj szczęśliwy" w Goszczu (12.08.), zawody wędkarskie z okazji 40-lecia koła PZW, festyn s stylu irlandzkim w Sądrożycach (18.08.), spotkanie z odchodzącym na emeryturę kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy (21.08.), II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych (24.08.), Dożynki Gminne w Goszczu (25.08.).

mt_ignore

Przedstawiając informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2018 r. burmistrz Zbigniew Potyrała wyraził satysfakcję ze stopnia i tempa jego realizacji. Przypomniał, że Rada Miejska dokonała 5 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał 7 zmian budżetu i w budżecie gminy. Poinformował następnie, że roczny plan dochodów (po zmianach 60.400.847,76 zł) zrealizowano na poziomie 48,30%, co stanowi kwotę 29.171.300,79 zł, znakomicie rokuje wykonanie planu za cały rok. Natomiast roczny plan wydatków ( 70.299.774,76 zł) został na 30 czerwca zrealizowany na poziomie 34,86%, co stanowi kwotę 24.503.329,06 zł. To również dobrze rokujący wskaźnik. W efekcie - zamiast planowanego na koniec roku salda ujemnego 9.898.927,00 zł - uzyskano dodatnie saldo w wysokości 4.667.971,73 zł. I dotyczą te wielkości zaktualizowanych (zwiększonych) kwot dochodów i wydatków. Burmistrz podkreślił ponadto, że w bieżącym roku nie zostało zwiększone zadłużenie gminy. Dobitnie świadczy o tym poprawa ( o 2 punkty procentowe) relacji wielkości długu do dochodów. Odnosząc się do pozycji wydatków inwestycyjnych, burmistrz podkreślił, że mimo niższego wykonania tej pozycji wydatków, żadna z zaplanowanych w budżecie inwestycji nie została zaniechana, każda z nich ma też stosowne zabezpieczenie w środkach budżetowych. Burmistrz określił  budżet jako stabilny, zachowuje pełną płynność, ma rezerwy na wszystkie płatności w nim przewidziane – brak jest zagrożeń dla jego wykonania. Następnie burmistrz przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2018 r., a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2018 r. (Szczegóły, dotyczące realizacji budżetu gminnego za I półrocze zawarte zostają w załączniku do protokołu z sesji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

mt_ignore

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

 1. upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej,
 2. upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 3. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Twardogórze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 5. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra,
 6. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra,
 7. określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra,
 8. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze,
 9. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.

Przewodniczący Witold Szydełko ogłosił następnie przerwę w obradach do dnia 07.09. br.

mt_ignore

Po wznowieniu obrad 07.09. br. burmistrz Zbigniew Potyrała rekomendując uchwały w sprawie:

 • zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,

zwrócił uwagę, że zawarte w tych projektach uchwał  zmiany wynikają z zakończenia czterech postępowań przetargowych (przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz, przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze przy Placu Piastów i skweru Jana Pawła II oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze) i z związaną z nimi aktualizacją wartości planowanych inwestycji, a także rezygnacja kilku mieszkańców-inwestorów, z wcześniej planowanych (do dofinansowania) modernizacji źródeł ciepła. Wszystkie proponowane  zmiany budżetowe mają generalnie charakter kompensatywny i stanowią efekt przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty.

mt_ignore

Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XLI Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze
XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze
XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze
XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze XLI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze

 

W czwartek 30 sierpnia 2018 r. ,w sali posiedzeń twardogórskiego ratusza, odbyło się pierwsze posiedzenie w ramach XLI sesji Rady Miejskiej w Twardogórze. Obrady poprzedziło ślubowanie, jakie – w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu nauczycielskiego - złożyła Joanna Chrupcała, której następnie burmistrz Zbigniew Potyrała wręczył akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
W swoim wystąpieniu, inaugurującym obrady, burmistrz nawiązał do niedawnych dożynek gminnych, dziękując wszystkim, dzięki którym ta uroczystość miała pomyślny i udany przebieg. Następnie wręczył sołtysom nagrody przyznane w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy: Sołectwu Dąbrowa – za zajecie I miejsca, a także Sołectwu Sądrożyce i Sołectwu Grabowno Wielkie, które (ex aequo) zajęły II miejsce. Okolicznościowe dyplomy i bony wartościowe otrzymali: sołtys Dąbrowy Dorota Kawałko (bon wartości 500,00 zł), sołtys Sądrożyc Halina Makarczuk oraz sołtys Grabowna Wielkiego Andrzej Bednarski - po bonie o wartości 300,00zł. Bony o wartości po 100,00 zł otrzymali też przedstawiciele pozostałych sołectw, działkowców oraz związku pszczelarzy i związku wędkarskiego – za zaangażowanie w związku z udziałem w tym konkursie. Burmistrz Potyrała wyraził też uznanie dla sołectw, które okolicznościowymi dekoracjami przyozdobiły twardogórskie ronda i miejsce obchodów dożynek. Burmistrz podziękował organizatorom tej imprezy, a szczególne podziękowania kierując na ręce: Janiny Czekajło, pełniącej rolę koordynatora, Beaty Piety dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze, Jana Świerada dyrektora  GOSiR Twardogóra i Stanisława Kadeli, sołtysa sołectwa Goszcz.
W kolejnej części swojego wystąpienia burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował o mającym miejsce przed południem uroczystym odbiorze jednej z najważniejszych gminnych inwestycji , polegającej na zagospodarowaniu terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze. W odbiorze tym uczestniczył m. in. Cezary Przybylski  - Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Omawiając genezę i przebieg tej inwestycji, a także jej wielkie znaczenie i powiązania z planowanymi działaniami na terenach przyległych – burmistrz posiłkował się prezentacją multimedialną.
Realizując porządek obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 29.06. - 29.08.2018 r. Wśród odbytych spotkań wymienił:  udział w Walnym Zgromadzeniu HPS „Samopomoc Chłopska” w Twardogórze (29.06.), spotkania dotyczące budowy krytej pływalni Delfinek (04.07., 23.07., 31.07., 08 i 21.08.), udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej (09.07. – dot. Sosnówki i 17.07. – dot. Drogoszowic), spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz spotkanie sołtysów w Chełstowie ( 18.07.), spotkanie z przedstawicielem BGK w sprawie ewentualnego uczestnictwa naszej gminy do programu mieszkaniowego (24.08.), wizytacja gminnych placówek oświatowych w celu sprawdzenia gotowości do rozpoczęcia roku szkolnego (29.08.). Ponadto w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu 22.08.br. podpisano 2 umowy dotyczące finansowania budowy kanalizacji oraz wymiany źródeł ciepła.
Spośród wielu uroczystości, w których brał udział burmistrz Zbigniew Potyrała lub jego zastępca Ryszard Gąsior - wymienione zostały: Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Goszczu i Festyn w Sosnówce (30.06.), odbiór remontu remizy w Grabownie Wielkim (05.07.), zawody wędkarskie (07.07.), festyn rodzinny w Goszczu oraz festyn z okazji jubileuszu 70-lecia OSP w Domasławicach (14.07.), uroczysta Msza Św. - kościół parafialny w Dobroszycach (15.07.), obchody 99 rocznicy powołania Policji Państwowej w Oleśnicy (27.07.), obchody Światowego Dnia Inwalidy w Chełstowie (28.07.) , odbiór po zakończeniu rozbudowy świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej (01.08.), mecze piłki siatkowej reprezentacji kobiet - kadetek: Polski i Niemiec (07 -08.08.), festyn sołecki w Goli Wielkiej (11.08.), impreza plenerowa i koncert  "Mój Kraj szczęśliwy" w Goszczu (12.08.), zawody wędkarskie z okazji 40-lecia koła PZW, festyn s stylu irlandzkim w Sądrożycach (18.08.), spotkanie z odchodzącym na emeryturę kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy (21.08.), II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych (24.08.), Dożynki Gminne w Goszczu (25.08.).
Przedstawiając informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2018 r. burmistrz Zbigniew Potyrała wyraził satysfakcję ze stopnia i tempa jego realizacji. Przypomniał, że Rada Miejska dokonała 5 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra dokonał 7 zmian budżetu i w budżecie gminy. Poinformował następnie, że roczny plan dochodów (po zmianach 60.400.847,76 zł) zrealizowano na poziomie 48,30%, co stanowi kwotę 29.171.300,79 zł, znakomicie rokuje wykonanie planu za cały rok. Natomiast roczny plan wydatków ( 70.299.774,76 zł) został na 30 czerwca zrealizowany na poziomie 34,86%, co stanowi kwotę 24.503.329,06 zł. To również dobrze rokujący wskaźnik. W efekcie - zamiast planowanego na koniec roku salda ujemnego 9.898.927,00 zł - uzyskano dodatnie saldo w wysokości 4.667.971,73 zł. I dotyczą te wielkości zaktualizowanych (zwiększonych) kwot dochodów i wydatków. Burmistrz podkreślił ponadto, że w bieżącym roku nie zostało zwiększone zadłużenie gminy. Dobitnie świadczy o tym poprawa ( o 2 punkty procentowe) relacji wielkości długu do dochodów. Odnosząc się do pozycji wydatków inwestycyjnych, burmistrz podkreślił, że mimo niższego wykonania tej pozycji wydatków, żadna z zaplanowanych w budżecie inwestycji nie została zaniechana, każda z nich ma też stosowne zabezpieczenie w środkach budżetowych. Burmistrz określił  budżet jako stabilny, zachowuje pełną płynność, ma rezerwy na wszystkie płatności w nim przewidziane – brak jest zagrożeń dla jego wykonania. (Szczegóły, dotyczące realizacji budżetu gminnego za I półrocze zawarte zostają w załączniku do protokołu z sesji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
Następnie burmistrz przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2018 r., a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2018 r.
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:
1)    upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej,
2)    upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
3)    upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Twardogórze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
4)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
5)    maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra,
6)    zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra,
7)    określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra,
8)    rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze,
9)    rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.
Przewodniczący Witold Szydełko ogłosił następnie przerwę w obradach do dnia 23.11. br.
Po wznowieniu obrad 23.11. br. burmistrz Zbigniew Potyrała rekomendując uchwały w sprawie:
•    zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
•    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,

zwrócił uwagę, że zawarte w tych projektach uchwał  zmiany wynikają z zakończenia czterech postępowań przetargowych (przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz, przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze przy Placu Piastów i skweru Jana Pawła II oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze) i z związaną z nimi aktualizacją wartości planowanych inwestycji, a także rezygnacja kilku mieszkańców-inwestorów, z wcześniej planowanych (do dofinansowania) modernizacji źródeł ciepła . Wszystkie proponowane  zmiany budżetowe mają generalnie charakter kompensatywny i stanowią efekt przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty.
Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XLI Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl