top

Strona główna Aktualności Sesja absolutoryjna
Sesja absolutoryjna
Piątek, 25 Maj 2018 10:48

2018 05 24 sesja absolutoryjna 027W czwartek 24 maja odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. W porządku obrad znalazł się m. in. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok. Była to zatem jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku.

W pierwszej części posiedzenia radni wysłuchali sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 20.04. do 24.05. br. Wśród spotkań burmistrz Zbigniew Potyrała wymienił: udział w posiedzeniu Rady Społecznej SZP ZOZ w Twardogórze (24.04.), udział w obradach Zarządu Wojewódzkiego OSP (26.04.), spotkania z firmą CERMAG (4 i 10.05.), udział w Walnym Zebraniu ZGK Sp. z o.o. (07.05.), spotkanie w SP nr 2 w Twardogórze w spr. forum edukacyjnego (11.05.), spotkanie w sprawie edukacji ekologicznej (14.05.), spotkanie z firmą TOP Trans oraz udział w V Dolnośląskim Kongresie Samorządowym (18.05.). Wśród podpisanych umów znalazły się kontrakty z wykonawcami krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”: Inergis S. A. z Częstochowy (17.05.), Elbas Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy (21.05.) i Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym KAN-WOD Jan Pawlak z Twardogóry, a ponadto podpisanie porozumień: w sprawie dotacji na zakup sprzętu ratowniczego (20.04.) oraz w zakresie trójstronnej współpracy – z WKS Śląsk Wrocław i Akademią Piłkarską Roberta Szczota (21.05.).
Wśród najważniejszych uroczystości z udziałem burmistrza Zbigniewa Potyrały lub jego zastępcy Ryszarda Gąsiora, wymienić można: Mistrzostwa w Gimnastyce Artystycznej (20-21.04.), wędkarskie zawody spławikowe w Goszczu (22.04.), Gminne Obchody Święta Ziemi w Goszczu (24.04.), Gminny Konkurs Recytatorski (25.04.), X Gminny Konkurs Piosenki Polskiej (27.04.),  Zlot motocyklowy „Motointegracja” w Goszczu (28.04.), PIM - uroczyste rozpoczęcie (30.04.) i zakończenie (03.05.) Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kadetek oraz gminne obchody Dnia Flagi RP (02.05.), II Bieg wokół remizy OSP w Twardogórze (03.05.), Święto Dnia Strażaka w Domasławicach (04.05.), uroczyste spotkanie dyrekcji i grona pedagogicznego SP w Goszczu z udziałem posła na Sejm RP Piotra Babiarza oraz prezesa Ryszarda Gila (07.05.), „Majówka z książką” (09.05.), Dzień Bibliotekarza w Twardogórze (10.05.), Międzyszkolne Biegi Przełajowe w Goszczu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze i obchody Dnia Komunalnika (11.05.),  rozpoczęcie Festiwalu „Jestem Twórcą - Jestem Stąd” (18.05.), Ogólnopolski Kongres Maryjny w Twardogórze, uroczyste obchody 40-lecie Przedszkola Miejskiego, Wędkarskie zawody spławikowe i udział w Dniach Sycowa (19.05.), „Czytanie Reymonta” w d. kościele św. Trójcy i Matki Boskiej (22.05.).    
W kolejnej części obrad, przeznaczonej na przedstawienie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Twardogóra - ponownie głos zabrał burmistrz Zbigniew Potyrała. Podsumował poszczególne zakresy działalności Gminy Twardogóra, ilustrując swoją wypowiedź specjalnie przygotowaną prezentacją multimedialną. Burmistrz uzupełniał prezentowane dane statystyczne o uwarunkowania, mające wpływ na poszczególne pozycje budżetu lub poszczególne zakresy działań. Burmistrz podsumowując tę cześć swojego wystąpienia podziękował wszystkim - począwszy od swojego zastępcy - Ryszarda Gąsiora, poprzez prezydium i członków Rady Miejskiej, kierowników jednostek, kierowników komórek Urzędu oraz jego pracowników, aż po sołtysów - dzięki których dobrej pracy i zaangażowaniu udało się zrealizować budżet roku 2017 na satysfakcjonującym poziomie, plasując naszą gminę wśród najdynamiczniej rozwijających się jednostek samorządowych w Polsce.
Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Burmistrza, a także po informacji o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze, a następnie - po zabraniu głosu przez radnych - Rada Miejska w Twardogórze przyjęła uchwały w sprawie:

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok,
  • udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Przerwa w obradach - zarządzoną przez przewodniczącego Witolda Szydełkę – została wykorzystana przez uczestników obrad na złożenie gratulacji i życzeń, zarówno burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale, jak i zastępcy burmistrza Ryszardowi Gąsiorowi. W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

  • zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
  • udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”,
  • przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywania” na lata 2018 – 2020,
  • warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Twardogóra,
  • określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz w sporcie w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra,
  • nadania nazw ulic w miejscowości Goszcz.

Jeszcze przed głosowaniem w sprawie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. i w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra, burmistrz Zbigniew Potyrała – nawiązując do informacji udzielonych na poprzedzających tę sesję posiedzeniach: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju – zwrócił uwagę, iż konieczność zmian, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów przewidzianych na rok 2018, wynika głównie z braku ofert wykonawców na realizację poszczególnych zadań w kwotach na poziomie przewidzianym w kosztorysach inwestorskich. Zdarzają się też przypadki odstąpienia od realizacji inwestycji przez wykonawcę, który wygrał przetarg. W każdym przypadku konieczne jest wznowienie procesu przetargowego, co w konsekwencji minimalizuje szansę zakończenia tych inwestycji w pierwotnie założonym terminie, nawet w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia kolejnych przetargów. W przypadku budowy krytej pływalni w Twardogórze, realizowanej w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” burmistrz przypomniał okoliczności powstania opóźnienia w jej zakończeniu, jednocześnie poinformował, że są sukcesywnie podpisywane umowy z wyłonionymi w drodze przetargów wykonawcami poszczególnych etapów dokończenia tej inwestycji. Zapewnił o realności zakończenia prac we wrześniu br. Nawiązując do Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27.05 – burmistrz Zbigniew Potyrała zwrócił się do obecnych na sali samorządowców: radnych, pracowników Urzędu i jednostek gminnych oraz sołtysów. Pogratulował im, że mogą realizować jakże zaszczytną i satysfakcjonującą misję polepszania standardów życia mieszkańcom gmin, a następnie życzył, by – jako samorządowcy – spełniali się jak najlepiej, a ponadto życzył realizacji wszystkich planów – jak najlepiej jakościowo, jak najszybciej i ku pełnej satysfakcji, szczególnie ze strony mieszkańców.
W części interpelacji i zapytania radny Przemysław Paprocki poruszył kwestię kary za niedotrzymanie okresu karencji, w związku z dotacją na budowę targowiska, które obecnie zostało w dotychczasowej lokalizacji zlikwidowane w związku z budową krytej pływalni. Burmistrz Zbigniew Potyrała odpowiedział, że okres 5-letniej karencji upłynął odpowiednio wcześniej i dotacja została prawidłowo rozliczona.
W ramach wolnych wniosków i komunikatów burmistrz Zbigniew Potyrała zaprosił wszystkich do uczestnictwa w tegorocznych Dniach Twardogóry, jako manifestacji lokalnego patriotyzmu i… okazji do miłego spędzenia wolnego czasu z rodzinami. Następnie radny Wojciech Maślak – jako komendant OSP Domasławice - podziękował sołtysom: Droździęcina, Łazisk i Domasławic - za zakup sprzętu ratowniczego (defibrylatora) ze środków ich funduszu sołeckiego. Radny Mieczysław Kowalski w specjalnym wystąpieniu przypomniał o przypadającej 27. maja br. 28. rocznicy pierwszych (po wojnie) demokratycznych wyborów w Polsce – wyborów do rad gmin oraz o ich fundamentalnej roli w procesie przemian ustrojowych.

Treść protokołu z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Prezentacja multimedialna nt. wykonania budżetu za 2017 rok - już wkrótce.

Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018
Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018
Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018
Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018
Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018
Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018 Sesja absolutoryjna 2018
 

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl