top

Strona główna Aktualności Z absolutoryjnej sesji rady miejskiej
Z absolutoryjnej sesji rady miejskiej

2014 06 27 sesja 03Twardogórscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za absolutorium burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Uczynili to na XXXVII sesji 27 czerwca. Jan Dżugaj uzyskał poparcie jednogłośne rajców. Tylu samo pozytywnie oceniło sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
Jakie inwestycje

Odbiór chodników Chełstów - Chełstówek oraz drogi zawartej w ul. Długiej, przebudowa wielofunkcyjnych boisk szkolnych na tartanowe w Goszczu, Grabownie Wielkim i przy SP nr 1 w Twardogórze, to tylko kilka z wielu inwestycji, o których mówił burmistrz.

7 decyzji
Informację na temat rent planistycznych, jak i zgłoszonych żądań odszkodowawczych z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawił kierownik referatu infrastruktury technicznej Aleksander Król. Sprawozdanie dotyczyło okresu od 1.03.2012 do 31.05.2014. Do urzędu nie wpłynął żaden wniosek zgłoszenia żądania z tytułu zmniejszenia wartości gruntów. Jeżeli chodzi o renty planistyczne, to wydano 7 decyzji na łączną kwotę 22 642 zł. Dotyczą one głównie działek, które zostały uchwalone w MPZP w Moszycach. Po wycenie i po wyliczeniu wzrostu wartości nieruchomości taka decyzja zostanie również wydana w stosunku do jeszcze jednej działki.


Nie opłacało się
Na sesji została przedstawiona informacja o tym, że z dniem 28.06 br. twardogórski oddział Banku Spółdzielczego w Oleśnicy nie będzie już funkcjonować w rynku. Bank wypowiedział umowę dzierżawy na ten lokal i zawiesił działalność w tej części miasta. Powód? Zbyt małe zyski. Płatność gotówkową na rzecz gminy można uiszczać w oddziale Banku Spółdzielczego przy ul. Długiej, z którym to samorząd w Twardogórze ma podpisaną umowę na obsługę budżetu.


Zgodnie z planem
Omawiając sprawozdanie finansowe, burmistrz przyznał, że wszystkie istotne zamierzenia, a więc dochody i wydatki, zostały zrealizowane zgodnie z planem. Nieoczekiwanie najobszerniejsza była ta część jego wystąpienia, w której omówił to, czego nie udało się wykonać w 2013 r. Jan Dżugaj: – Nie udało się wykonać przetargu na odbiór odpadów komunalnych, ale też wcale tego nie chcieliśmy. Mimo że niektórzy w wielką determinacją starali się dowieść, że nie mamy racji, postanowiliśmy to zrobić po naszemu, czyli zgodnie z prawem i dobrze dla mieszkańców. Nie udało się kupić od powiatu obiektu przy ul. Gdańskiej, który chcieliśmy przeznaczyć na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Szkoda, bo mieliśmy na to pieniądze. I po trzecie, nie udało się sprzedać wszystkiego, co planowaliśmy, jak choćby obiektu w Łazisku. Nabywca się nie znalazł, ale może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i w przyszłości sprzedamy to znacznie korzystniej.


Apel burmistrza
Stojąc przy mównicy, Jan Dżugaj podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu, jak również przedstawicielom gminnych jednostek samorządowych za to, że dobrze spożytkowali przeznaczone dla nich pieniądze. Do radnych zwrócił się z apelem: – Zadajmy sobie pytanie, czy zostały rozwiązane wszystkie najpilniejsze problemy?.

Nie doceniamy
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu burmistrz Jan Dżugaj uzyskał już po raz 14 w swojej samorządowej pracy. Po raz drugi, gdy przewodniczącym rady miejskiej jest Andrzej Obiegło, który stwierdził: – Przyzwyczailiśmy się już do sukcesów, więc nie zawsze doceniamy nowe rzeczy wokół nas, ani ludzi, którzy je tworzą.
Według niego, gmina Twardogórze jest teraz w okresie zrównoważonego rozwoju, przy bardzo bezpiecznym poziomie zadłużenia, co pozwala jej mieszkańcom ze spokojem i umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość.


Budżet za 2013 r. w liczbach
Dochody wykonane zostały w wysokości 39 191 622 zł, co stanowiło 93,56 % planu. Wydatki natomiast zrealizowane zostały w wysokości 41 324 493 zł, co dało 91,58 % planu. Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 14 129 445 zł, co stanowiło 91% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27 195 047 zł. Planowany deficyt zrealizowany został w wysokości 2 132 870 zł. Budżet za 2013 r. zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 071 441 zł. Zadłużenie na koniec roku 2013 wyniosło 14 173 560 zł.


Podjęte uchwały dotyczyły:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. i udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu jego wykonania
– zmian w budżecie i budżetu gminy na rok 2014
Zmniejszono o 142.884 zł dochody z kwoty 40.419.181,87 zł do 40.276.297,87 zł a wydatki z 38.542.822,87 do kwoty 38.399.938,87 zł. Zmiany wynikają m.in. ze zmniejszenia dofinansowania (wynika z kwot po przetargu) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na „Przebudowę pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chełstówek-Chełstów (wynika z kwot po przetargu) oraz ze zwiększenia środków na „modernizację boisk sportowych i przyszkolnych w Grabownie Wielkim i Goszczu”
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej
– zatwierdzenia planu prac komisji strategii i rozwoju gminy, rewizyjnej oraz budżetowo-finansowej Rady Miejskiej na II półrocze 2014 r.

XXXVII sesja rady miejskiej - 27 czerwca 2014 r. XXXVII sesja rady miejskiej - 27 czerwca 2014 r. XXXVII sesja rady miejskiej - 27 czerwca 2014 r. XXXVII sesja rady miejskiej - 27 czerwca 2014 r. XXXVII sesja rady miejskiej - 27 czerwca 2014 r.  
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl