top

Strona główna Aktualności Z XXXVI Sesji Rady Miejskiej
Z XXXVI Sesji Rady Miejskiej

2014 05 29 sesja xxxvi 1XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 29 maja.
O realizacji najważniejszych inwestycji poinformował wiceburmistrz Jan Bernacki - Pełniący Funkcję Burmistrza od 20 maja, a krótkie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowym za rok 2013 przedłożył podinspektor ds. administracyjno-prawnych Łukasz Gargula.

 

Gmina Twardogóra zawarła w tym czasie siedem umów z klubami sportowymi. Ponadto podpisała umowy: z Caritasem na dowóz osób niepełnosprawnych do Dobroszyc oraz z Fundacją na rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci na zadanie Ochrona i Promocja Zdrowia. Zawarto również umowę ze Stowarzyszeniem „VIVA ART” na ożywianie lokalnych zabytków. W ramach tego programu zorganizowano w kościele pw. Św. Trójcy koncerty. Łącznie dotacje w roku ubiegłym wyniosły: 154.304,40 zł.
Wszystkie organizacje złożyły stosowne sprawozdania i rozliczyły otrzymane dotacje - na zakończenie dodał Łukasz Gargula.

Po nim głos zabrała kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Dżugaj, która oceniła zasoby pomocy społecznej M-GOPS-u, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Jej informacje dotyczyły takich obszarów tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto ocena objęła osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Podczas analizy istniejących problemów i potrzeb przy planowaniu budżetu na kolejne okresy Bożena Dżugaj zwróciła uwagę na fakt, że z roku na rok ubywa mieszkańców gminy Twardogóra, a co za tym idzie - zwiększa się liczba osób w podeszłym wieku. Inne ważne wymienione aspekty to: zabezpieczenie środków na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania; zapewnienie środków na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców przebywających w dps-ach; zabezpieczenie środków na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; zapewnienie środków na pomoc osobom bezdomnym korzystających z możliwości zamieszkania w schronisku; rozwój poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom, które wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych; potrzeba mieszkań socjalnych dla osób eksmitowanych.

Najważniejsze podjęte uchwały dotyczyły następujących kwestii:
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 r. – Główne zmiany w zakresie dochodów, jak i wydatków, związane są ze sprzedanymi Ilpei nieruchomościami w Chełstówku na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wyjaśniła skarbnik Izabela Kłosowska. Dochody zwiększono o 208 000 zł do kwoty 40.419.181 zł, natomiast wydatki o 214.420 zł do kwoty 38.542.822 zł;
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu oleśnickiego: 50 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Goszcz-Syców i 100 000 zł na wykonanie nakładki bitumicznej w Łazisku;
- określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłków okresowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu w części lub w całości. Powyżej 100% do 130% wysokości dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego – 30% zwrotu; powyżej 130% do 150% - 50% zwrotu; powyżej 150% do 200% - 80% zwrotu i powyżej 200% - 100% zwrotu;
- określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Wysokość zasiłku ustalono na kwotę 2.500 zł;
- zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych tymi budynkami i lokalami. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców następuje bez przetargu. Wolne lokale mieszkalne, nie oddane w najem, są przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Zapłata za sprzedaż budynków lub lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym może być dokonywana w systemie ratalnym. W przypadku zapłaty całej należności jednorazowo, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 30% od ceny lokalu lub budynku;
- Radni uznali za bezzasadną skargę Mieczysława Pawałowskiego z Chełstowa na burmistrza Twardogóry, zawartą w piśmie z 22.05.2014 r.  Skarżący wniósł o ponowne wybudowanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1465 D na jego działkę nr 144 w miejscowości Chełstów.  Uzasadnieniem odmowy wykonania zjazdu były przeprowadzone wizje terenowe, wizytacje i weryfikacje zdjęć oraz map nie potwierdzające istnienia wcześniej zjazdu w miejscu wskazywanym przez wnioskodawcę.

 
XXXVI Sesja Rady Miejskiej - 29 maja 2014 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - 29 maja 2014 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - 29 maja 2014 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - 29 maja 2014 r.   
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl