Nazwa zadania:

"Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chełstów"

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Inne informacje: