Nazwa zadania:

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
,, Moje Boisko-Orlik 2012”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Inne informacje: