Nazwa zadania:

Zakup i dostawa kompaktora na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Grabownie Wielkim
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
Inne informacje: