OPŁATA  SKARBOWA

 Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635), a tym samym traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. Dz 2004 r., Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

 Celem nowej regulacji jest ściślejsze powiązania przedmiotów opłaty skarbowej z czynnościami organów administracji publicznej.

 Realizacja tego założenia polega na wykreśleniu z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej tej opłaty od:

Þ podań i załączników,

Þ weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.

 

Ze zwolnienia korzystać będą m. in.:

Þ zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

Þ zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej,

Þ zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

Þ zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

Þ decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego,

Þ decyzje w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa,

Þ decyzje o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Þ decyzje organów odwoławczych lub wydawane w trybach szczególnych               – w ramach wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności lub uchylenia decyzji ostatecznych.

 

Nie podlega opłacie skarbowej:

Þ dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

 

POWSTANIE OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ

 Obowiązek zapłaty tej opłaty określony został na moment dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wniosku o wydanie zaświadczenia oraz z chwilą złożenia wniosku na wydanie zezwolenia, a nie jak dotychczas z chwilą wydania dokumentu, zaświadczenia lub pozwolenia.

 

Zapłata i zwrot opłaty skarbowej:

 

       Od 1 stycznia zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze lub bezgotówkowo na rachunek bankowy:
 

Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra


numer rachunku bankowego:  53 9584 1047 2005 0500 0592 0003

Zwrot opłaty skarbowej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego.

Opłata podlega zwrotowi jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 Opłata nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
 
 
 
 
TREŚĆ USTAWY